dnes je 20.5.2024

Input:

č. 1111/2007 Sb. NSS, Rozhodnutí správního orgánu: nicotnost Daňové řízení: doručování v případě konkursu

č. 1111/2007 Sb. NSS
Rozhodnutí správního orgánu: nicotnost Daňové řízení: doručování v případě konkursu
k § 65 odst. 1 a § 76 odst. 2 soudního řádu správního
k § 14 odst. 1 písm. a) a § 14a zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění zákonů č. 94/1996 Sb., č. 12/1998 Sb. a č. 105/2000 Sb.*)
k § 17 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona č. 29/2000 Sb. (v textu též „daňový řád“, „d. ř.“)
I. Nicotnost rozhodnutí správního orgánu (§ 65 odst. 1 in fine, § 76 odst. 2 s. ř. s.) nemůže být způsobena tím, že správní orgán - ať již správně nebo nesprávně - označí na dodejce poštovní zásilky obsahující toto rozhodnutí osobu odlišnou od účastníka řízení.
II. Doručí-li finanční úřad rozhodnutí o převedení přeplatku na dani směřující vůči daňovému subjektu v konkursu správci konkursní podstaty, postupuje v souladu se zákonem.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 12. 2006, čj. 8 Afs 92/2005-56)
Prejudikatura: ad II. č. 714/2005 Sb. NSS; srov. též č. 713/2005 Sb. NSS.
Věc: JUDr. Ivana S., správkyně konkursní podstaty úpadce - společnosti s ručením omezeným O., proti Finančnímu úřadu ve Valašském Meziříčí o přeplatek na dani, o kasačních stížnostech žalovaného.

Finanční úřad ve Valašském Meziříčí rozhodl dne 15. 9. 2003 o převedení přeplatků na dani z příjmů právnických osob a na dani z příjmů fyzických osob na úhradu nedoplatku daně z příjmů fyzických osob vůči společnosti s ručením omezeným O. Reklamaci, kterou podala žalobkyně jako správkyně konkursní podstaty daňového subjektu, finanční úřad zamítl žalobou napadeným rozhodnutím ze dne 5. 11. 2003. K žalobě proti těmto rozhodnutím podané posléze Krajský soud v Ostravě rozsudkem ze dne 13. 5. 2005 prohlásil obě rozhodnutí za nicotná. Rozsudek krajského soudu napadl žalovaný kasační stížností.
Dále Finanční úřad ve Valašském Meziříčí rozhodl dne 20. 10. 2003 o převedení přeplatků na dani z přidané hodnoty na úhradu nedoplatku daně z příjmů fyzických osob vůči témuž daňovému subjektu. Reklamaci, kterou podala žalobkyně jako správkyně konkursní podstaty daňového subjektu, žalovaný zamítl žalobou napadeným dalším rozhodnutím ze dne 11. 11. 2003. K žalobě proti těmto rozhodnutím podané posléze Krajský soud v Ostravě rozsudkem ze dne 13. 5. 2005 prohlásil i tato obě rozhodnutí za nicotná. Rozsudek krajského soudu napadl žalovaný kasační stížností.
V obou případech žalobkyně u krajského soudu namítala chybné označení účastníka řízení (příjemce rozhodnutí) a porušení § 14 odst. 1 písm. i) zákona o konkursu a vyrovnání, který zakazuje započtení na majetek patřící do konkursní podstaty. Z prvně uvedeného důvodu považovala rozhodnutí za nicotná.
Krajský soud dvěma rozsudky vyslovil k prvé námitce nicotnost všech shora uvedených rozhodnutí žalovaného.
Žalovaný finanční úřad (stěžovatel) napadl rozsudky krajského soudu kasačními stížnostmi, v nichž popíral, že by předmětná rozhodnutí byla nicotná proto, že v rozporu s § 32 odst. 1 písm. c) daňového řádu v nich chybí adresát, resp. účastník daňového řízení; rozhodnutí byla vydána v souladu s příslušnými ustanoveními daňového řádu i zákona o dani z
Nahrávám...
Nahrávám...