dnes je 22.5.2024

Input:

č. 1129/2007 Sb. NSS, Veřejné zdravotní pojištění: pojistné jako pohledávka za konkursní podstatou; penále

č. 1129/2007 Sb. NSS
Veřejné zdravotní pojištění: pojistné jako pohledávka za konkursní podstatou; penále
k § 5 odst. 1 a 2 zákona ČNR č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění zákonů č. 161/1993 Sb. a č. 59/1995 Sb.
k § 31 odst. 1 zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání*)
Povinnost platit pojistné na všeobecné zdravotní pojištění podle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve stanovené lhůtě a výši podle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, není dotčena ustanovením § 31 odst. 1 zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, podle něhož lze pojistné na veřejné zdravotní pojištění jako pohledávku za podstatou uspokojit kdykoliv v průběhu konkursního řízení.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 12. 2006, čj. 6 Ads 92/2005-49)
Prejudikatura: srov. R 27/2004.
Věc: Ing. Bedřich Ch., správce konkursní podstaty úpadce akciové společnosti J., proti Vojenské zdravotní pojišťovně České republiky o penále na všeobecném zdravotním pojištění, o kasační stížnosti žalobce.

Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky vydala dne 17. 2. 2004 platební výměr, jímž uložila žalobci zaplatit penále ve výši 1 082 938 Kč, neboť neodváděl pojistné na zdravotní pojištění za zaměstnance společnosti J. podle § 5 odst. 1 a násl. zákona č. 592/1992 Sb. Dluh na všeobecném zdravotním pojištění za kontrolované období dosáhl částky 922 552 Kč. Žalobci bylo proto v souladu s § 18 odst. 1 zákona č. 592/1992 Sb. na základě provedené kontroly vyměřeno ke dni 20. 1. 2004 penále ve shora uvedené výši.
Proti tomuto rozhodnutí podal žalobce odvolání, ve kterém zejména namítal, že se nemůže dostat do prodlení a nemůže mu vzniknout povinnost platit penále, neboť podle § 31 zákona o konkursu a vyrovnání může odvody na zdravotní pojištění, které jsou pohledávkou za podstatou, uspokojit kdykoliv v průběhu konkursního řízení. Zákon o konkursu a vyrovnání je ve vztahu k zákonu č. 48/1997 Sb. zákonem speciálním. Žalovaná ovšem svým rozhodnutím ze dne 18. 6. 2004 toto odvolání zamítla, neboť dluh na zdravotním pojištění za kontrolované období dosáhl částky 922 552 Kč, a proto bylo v souladu s § 18 odst. 1 zákona č. 592/1992 Sb. vyměřeno penále a ve smyslu odst. 6 téhož ustanovení se pro účely zvláštních předpisů za dlužné pojistné považuje i dlužné penále bez uvedení omezení, za jaké období bylo penále vyúčtováno. Možnost správce konkursní podstaty uspokojit pohledávky za podstatou kdykoliv v průběhu řízení nevylučuje oprávnění vyměřit penále za pozdní úhradu pojistného na zdravotní pojištění.
Proti rozhodnutí žalovaného brojil žalobce žalobou, v níž zejména namítal, že uplatňované a vyměřené penále z důvodu údajných pozdních plateb na zdravotní pojištění za zaměstnance úpadce je v rozporu s § 31 zákona o konkursu a vyrovnání, protože se jedná o pohledávku vzniklou po prohlášení konkursu, tedy za podstatou, kterou je správce konkursní podstaty oprávněn uspokojit kdykoliv v průběhu konkursního řízení, a proto ho nelze penalizovat, neboť se nemůže dostat do prodlení.
Městský soud v Praze tuto žalobu svým rozsudkem
Nahrávám...
Nahrávám...