dnes je 22.5.2024

Input:

č. 1176/2007 Sb. NSS, Řízení před soudem: ochrana před nezákonným zásahem

č. 1176/2007 Sb. NSS
Řízení před soudem: ochrana před nezákonným zásahem
k § 82 soudního řádu správního
k § 57 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 83/1998 Sb.*)
Nezákonným zásahem ve smyslu § 82 soudního řádu správního není sdělení stavebního úřadu podle § 57 odst. 2 stavebního zákona z roku 1976 o tom, že proti provedení ohlášené stavební úpravy nemá námitek.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 1. 2007, čj. 2 Aps 1/2006-80)
Prejudikatura: srov. č. 670/2005 Sb. NSS.
Věc: a) Jaroslava M. a b) JUDr. Otakar M. proti 1) Obecnímu úřadu Kolec a 2) Magistrátu města Kladna o ochranu před nezákonným zásahem, o kasační stížnosti žalobců.

Lenka S. a Lenka S. ml. ohlásily žalovanému 1) stavební úpravy rodinného domu v Kolci. Žalovaný 1) dne 14. 10. 2004 sdělil, že proti provedení této stavební úpravy nemá podle § 57 odst. 2 stavebního zákona námitek. První stavebník později ohlásil žalovanému provedení dalších stavebních úprav téhož rodinného domu s tím, že prohlásil, že k této stavbě má vlastnické právo. Rovněž v tomto případě žalovaný 1) jmenované dne 5. 5. 2005 sdělil, že proti provedení stavebních úprav nemá podle § 57 odst. 2 stavebního zákona námitek.
Dne 7. 12. 2004 žalovaný 2) na základě podnětů žalobců provedl stavební dohled, v rámci něhož konstatoval, že stavební úpravy byly realizovány v souladu se zákonem. Proti výkonu stavebního dohledu podali žalobci stížnost, k níž Krajský úřad Středočeského kraje dne 4. 4. 2005 žalobcům dělil, že z ničeho nevyplývá, že by se ohlášené úpravy nebo činnost stavebníků týkaly pozemků či staveb žalobců. Nápravu věci může v daném případě vyřešit jen dohoda stran nebo příslušný soud s tím, že stavebním úřadům nepřísluší řešit majetkové spory.
Žalobci proto ke Krajskému soudu v Praze podali žaloby na ochranu před nezákonnými zásahy žalovaných. Nezákonný zásah žalovaného 1) spatřovali v akceptaci provádění ohlášených stavebních úprav stavebníků na dotčené parcele, ačkoliv jejími vlastníky jsou žalobci. Za nezákonný zásah žalovaného 2) pak považovali to, že v činnosti žalovaného 1) nespatřoval porušování stavebního zákona ani vlastnických práv žalobců. Krajský soud popsané skutečnosti nepovažoval za nezákonné zásahy správních orgánů a dne 17. 10. 2005 žaloby odmítl.
Shora uvedené usnesení krajského soudu žalobci (stěžovatelé) napadli kasační stížností, v níž především tvrdí, že popsaným zásahem žalovaných bylo porušeno jejich vlastnické právo, takže musí být soudně přezkoumány. Institut ohlášení v režimu stavebního zákona je podle nich důležitým nástrojem dohledu správního orgánu, jehož smyslem je ověření splnění podmínek pro ohlášení. Písemný souhlas s provedením úprav je proto právním úkonem, neboť zakládá, právní vztah, z něhož vyplývají vzájemná práva a povinnosti.
Nejvyšší správní soud kasační stížnost zamítl.
Z odůvodnění:
(...) Dále je nutno uvést (viz též rozsudek Nejvyššího správního soudu sp. zn. 2 Ans 1/2004**), že žalobou proti nezákonnému zásahu se může podle § 82 s. ř. s. bránit každý, kdo tvrdí, že byl přímo zkrácen na svých právech nezákonným zásahem, pokynem nebo donucením (dále jen
Nahrávám...
Nahrávám...