dnes je 20.5.2024

Input:

č. 1194/2007 Sb. NSS, Pobyt cizinců: zrušení platnosti rozhodnutí o správním vyhoštění

č. 1194/2007 Sb. NSS
Pobyt cizinců: zrušení platnosti rozhodnutí o správním vyhoštění
Řízení před soudem: kompetenční výluka
k § 122 odst. 5 a § 171 odst. 1 písm. c) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákonů č. 140/2001 Sb., č. 217/2002 Sb. a č. 222/2003 Sb.*) (v textu též „zákon o pobytu cizinců“)
k § 65 odst. 1 a § 70 písm. a) soudního řádu správního
I. Žadatel o zrušení platnosti rozhodnutí o správním vyhoštění je legitimován k žalobě proti zamítavému rozhodnutí správního orgánu, tvrdí-li, že v řízení o jeho žádosti byla porušena jeho práva účastníka správního řízení; rozhodnutí o zrušení platnosti rozhodnutí o správním vyhoštění podle § 122 odst. 5 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, je třeba považovat za rozhodnutí ve smyslu § 65 odst. 1 s. ř. s. a není vyloučeno z přezkumu ve správním soudnictví, byť je založeno na správním uvážení. Každé správní uvážení má své meze, vyplývající z ústavních principů, v prvé řadě zákazu libovůle, principu rovnosti a zákazu diskriminace. Dodržení těchto mezí musí podléhat soudnímu přezkumu.
II. Výluka ze soudního přezkumu podle § 171 odst. 1 písm. c) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, se na rozhodnutí ve věci zrušení platnosti rozhodnutí o správním vyhoštění nevztahuje.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 2. 2007, čj. 4 As 75/2006-52)
Prejudikatura: srov. č. 575/2005 Sb. NSS, č. 809/2006 Sb. NSS a č. 906/2006 Sb. NSS., Soudní judikatura ve věcech správních č. 839/2001 a č. 233/1998, nález č. 76/2001 Sb. ÚS (IV. ÚS 393/2000).
Věc: Hoang H. (Vietnamská socialistická republika) proti Ministerstvu vnitra o správní vyhoštění, o kasační stížnosti žalobce.

Policie České republiky, Oblastní ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie Ostrava, oddělení cizinecké policie Frýdek-Místek, dne 9. 9. 2003 uložila žalobci správní vyhoštění podle § 119 odst. 1 písm. c) bodu 1 a 2 zákona o pobytu cizinců s dobou platnosti na tři roky od nabytí právní moci rozhodnutí. Odvolání proti tomuto rozhodnutí Policie České republiky, Ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie v Praze, dne 5. 1. 2004 zamítla a původní rozhodnutí potvrdila.
Žalobce požádal dne 13.10. 2005 o zrušení platnosti tohoto rozhodnutí ve smyslu § 122 odst. 5 zákona. Žádost odůvodnil zejména tím, že je držitelem platného cestovního pasu Vietnamu a víza vydaného s platností do 21.11.2005, a dále tím, že dne 25.7.2005 uzavřel manželství se státní občankou České republiky Petrou K. Od doby platnosti rozhodnutí o správním vyhoštění pobývá na území České republiky legálně, a vzhledem k faktu, že podal též žádost o zvláštní pobytové povolení za účelem sloučení rodiny, chce na území České republiky nadále legálně pobývat. Zároveň žalobce uvedl, že již uplynula polovina doby platnosti rozhodnutí o správním vyhoštění.
Žádost dne 16. 11.2005 správní orgán I. stupně zamítl. Podle něj první podmínka pro vyhovění žádosti podle § 122 odst. 5 zákona o pobytu cizinců, jíž je uplynutí poloviny doby platnosti rozhodnutí o správním vyhoštění, byla splněna.
Nahrávám...
Nahrávám...