dnes je 22.5.2024

Input:

č. 1217/2007 Sb. NSS, Řízení před soudem: nedostatek řádného doručení správního rozhodnutí

č. 1217/2007 Sb. NSS
Řízení před soudem: nedostatek řádného doručení správního rozhodnutí
Správní řízení: účastenství v řízení
k § 46 odst. 1 písm. a) soudního řádu správního
Nedostatek řádného doručení napadeného správního rozhodnutí jiným účastníkům řízení než žalobci není neodstranitelnou překážkou řízení ve smyslu § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. Soud v takovém případě přikročí k odstranění vady uložením povinnosti správnímu orgánu doručit rozhodnutí opomenutému účastníku řízení, je-li znám, a poté v řízení pokračuje. Pokud však správní orgán nevymezil řádně okruh účastníků řízení, je to důvodem ke zrušení napadeného správního rozhodnutí pro vady řízení. V žádném případě však nelze žalobu z těchto důvodů odmítnout.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 3. 2007, čj. 2 As 53/2006-79)
Prejudikatura: srov. č. 450/2005 Sb. NSS.
Věc: Spolek S. proti Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, za účasti 1) společnosti s ručením omezeným P., 2) Františka K., 3) Evy M., 4) Ing. Miroslava M., o využití území pro dobývání ložiska nevyhrazeného nerostu a o umístění dočasné stavby, o kasační stížnosti Františka K.

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu, rozhodnutím ze dne 22. 10. 2004 zamítl odvolání žalobce a potvrdil rozhodnutí Městského úřadu Kostelec nad Orlicí, odboru územního plánu a stavebního úřadu, ze dne 14. 6. 2004 o využití území pro dobývání ložiska nevyhrazeného nerostu pro I. etapu těžby štěrkopísku na dobu dvaceti let a o umístění dočasné stavby technického zázemí písníku včetně monitorovacích vrtů.
Žalobu, jíž žalobce napadl rozhodnutí žalovaného, Krajský soud v Hradci Králové usnesením odmítl dne 28. 6. 2005 z důvodů uvedených v § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s., přičemž nesplnění podmínek řízení spatřoval v tom, že bylo napadeno nepravomocné rozhodnutí. V odůvodnění svého rozhodnutí zejména uvedl, že se žalovaný řádně nevypořádal s okruhem účastníků tížení, v jehož průběhu nejprve stavební úřad jednal s Ing. Miroslavem M., a aniž bylo rozhodnuto o tom, že účastníkem řízení není, bylo mu toto postavení následně upřeno, a to navíc nedůvodně. Žalovaný nejen tuto vadu neodstranil, ale vůbec se věcně nezabýval odvoláním rovněž podaným Ing. Miroslavem M. V důsledku toho, že žalovaný rozhodl jen o odvolání žalobce, nenabylo rozhodnutí vůbec právní moci, a proto je krajský soud nemohl přezkoumat. Tento nedostatek podmínek řízení je neodstranitelný. V dalším řízení pak podle krajského soudu bude třeba doručit rozhodnutí o odvolání všem účastníkům územního řízení znovu, neboť jinak by byli ti, jimž doručeno bylo, zkráceni na svých právech bránit se proti němu správní žalobou.
Zúčastněná osoba (stěžovatel) se kasační stížností domáhala zrušení uvedeného rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové. V kasační stížnosti mimo jiné uvedla, že dané správní rozhodnutí nabylo právní moci, neboť bylo doručeno všem účastníkům řízení, jejichž okruh byl vyhodnocen v souladu se zákonem.
Nejvyšší správní soud usnesení Krajského soudu v Hradci Králové zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení.
Z odůvodnění:
(...) Odmítnout návrh lze podle § 46
Nahrávám...
Nahrávám...