dnes je 22.5.2024

Input:

č. 1257/2007 Sb. NSS, Řízení před soudem: zmatečnost

č. 1257/2007 Sb. NSS
Řízení před soudem: zmatečnost
k § 103 odst. 1 písm. c) soudního řádu správního
Rozhodl-li krajský soud usnesením podle soudního řádu správního o výzvě k vyznačení doložky právní moci na nálezu bývalého Nejvyššího správního soudu, je třeba jeho rozhodnutí považovat za zmatečné, neboť vůbec nemělo být vydáno. V takovém případě Nejvyšší správní soud usnesení krajského soudu zruší, aniž by věc vracel k dalšímu řízení.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 4. 2007, čj. 2 As 62/2006-34)
Prejudikatura: srov. nález č. 43/1998 Sb. ÚS (sp. zn. III. ÚS 456/97).
Věc: Církevní řád Ř. o vyznačení doložky právní moci, o kasační stížnosti.

Krajský soud v Ostravě dne 8. 6. 2006 odmítl návrh stěžovatele - výzvu k vyznačení doložky o nabytí právní moci nálezu nejvyššího správního soudu ze dne 2. února 1948 a nálezu ze dne 17. 12. 1948. V odůvodnění svého usnesení vycházel zejména z toho, že současný Nejvyšší správní soud, specializované senáty ani samosoudci krajských soudů pro správní soudnictví, nejsou právním nástupcem bývalého nejvyššího správního soudu konstituovaného zákonem č. 3/1918 Sb., o nejvyšším správním soudě a o řešení kompetenčních konfliktů, a zrušeného zákonem č. 64/1952 Sb. ke dni 1. 1. 1953. Dále krajský soud argumentoval tím, že doručování, a tudíž i vyznačení právní moci, se děje vždy v rámci konkrétního řízení a je k němu kompetentní soud, který rozhodnutí vydal, nebo soud k tomu zákonem výslovně zmocněný. Uzavřel pak, že z § 4 odst. 1 a 2 s. ř. s. nelze dovodit pravomoc soudu ve správním soudnictví k vyznačení právní moci na rozhodnutí vydaném jiným než tímto soudem. Krajský soud proto návrh odmítl podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s., z důvodu nedostatku podmínek řízení.
Stěžovatel napadl toto usnesení kasační stížností, v níž se dovolával práva na spravedlivý proces, zejména na jeho řádné dokončení, v tomto případě doručení již vydaných pro stát závazných rozhodnutí.
Nejvyšší správní soud napadené usnesení Krajského soudu v Ostravě zrušil.
Z odůvodnění:
Z obsahu spisu Nejvyšší správní soud zjistil, ze stěžovatel zaslal krajskému soudu výzvu k vyznačení doložky nabytí právní moci nálezu nejvyššího správního soudu čj. 690/46 ze dne 2. února 1948 a nálezu čj. 690/46 ze dne 17. 12. 1948. O této výzvě pak krajský soud rozhodl usnesením o odmítnutí návrhu podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s.
Jde tedy o podání odlišné, než jaké bylo posuzováno v kasačním řízení vedeném pod sp. zn. 5 As 43/2006*), neboť tam šlo o návrh na doručení nálezů bývalého nejvyššího správního soudu, tedy návrhem se tam stěžovatel v jistém slova smyslu domáhal pokračování v původním soudním řízení. V dané věci jde však o situaci zcela odlišnou, neboť stěžovatel krajský soud vyzval k vyznačení doložky právní moci na nálezech bývalého nejvyššího správního soudu, přičemž vycházel z toho, že k doručení došlo převzetím nálezů z archivu a předáním stěžovateli jeho právním zástupcem.
Krajskému soudu by bylo možno přisvědčit v tom, že důvodem odmítnutí návrhu podle tohoto ustanovení je nedostatek podmínek řízení a že zde takové podmínky řízení skutečně naplněny nebyly. K odmítnutí návrhu však může dojít jen tam, kde byl podán nějaký
Nahrávám...
Nahrávám...