dnes je 22.5.2024

Input:

č. 1272/2007 Sb. NSS, Právo na informace: informační povinnost veřejných zdravotních pojišťoven

č. 1272/2007 Sb. NSS
Právo na informace: informační povinnost veřejných zdravotních pojišťoven
k čl. 17 Listiny základních práv a svobod
k § 2 odst. 2, § 9 a § 10 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím*)
k § 24a zákona ČNR č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění zákonů č. 60/1995 Sb., č. 149/1996 Sb. a č. 438/2004 Sb.
I. Všeobecná zdravotní pojišťovna je podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, subjektem s informační povinností, neboť prostředky, které jsou získávány v systému zdravotního pojištění, mají charakter veřejných prostředků a slouží k úhradě zdravotní péče, která má charakter veřejné služby.
II. Údaje o platbách poskytnutých Všeobecnou zdravotní pojišťovnou jejím jednotlivým smluvním zdravotnickým zařízením nepředstavují informaci, jejíž neposkytnutí by bylo možné odůvodnit odkazem na ochranu informací o majetkových poměrech těchto zařízení podle § 10 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, neboť představují pouze dílčí informace o příjmech těchto zařízení (přičemž zdravotnická zařízení mají příjmy i od jiných zdravotních pojišťoven, tyto údaje navíc nezahrnují náklady a výdaje na zdravotnický materiál, zaměstnance, provoz atd.), poskytnutí informací nebrání ani obsah rámcových a individuálních smluv, povinnost mlčenlivosti podle zákona ČNR č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, a nejedná se ani o obchodní tajemství podle § 9 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 5. 2007, čj. 3 Ads 33/2006-57)
Prejudikatura: srov. č. 74/2004 Sb. NSS, č. 851/2006 Sb. NSS, Soudní judikatura ve věcech správních č. 857/2001, nález č. 108/1996 Sb. ÚS. (sp. zn. III. ÚS 277/96).
Věc: Ing. Jan K. proti „Všeobecné zdravotní pojišťovně ČR o poskytnutí informací, o kasační stížnosti žalobce.

Okresní pojišťovna Veřejné zdravotní pojišťovny ve Svitavách rozhodnutím ze dne 19. 11. 2001 odepřela žalobci 1) poskytnutí seznamu jejích smluvních partnerů, včetně nasmlouvaných počtů zaměstnanců, a 2) sdělení všech příjemců prostředků ze základního fondu zdravotního pojištění a částek zaplacených z tohoto fondu v členění po rocích a příjemcích včetně jejich identifikačních čísel, a to od roku 1995 do roku 2001.
O odvolání žalobce proti tomuto rozhodnutí rozhodla ředitelka žalované rozhodnutím ze dne 16. 9. 2004 tak, že rozhodnutí v rozsahu bodu 1) změnila a informace poskytla, nicméně v rozsahu bodu 2) informace neposkytla. Žalovaná v odůvodnění svého rozhodnutí uvedla, že je ve smyslu § 2 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb. povinným subjektem s omezeným rozsahem informační činnosti ve vztahu ke své rozhodovací činnosti v oblasti veřejné správy, současně je však podle § 2 odst. 1 téhož zákona povinným subjektem, jako veřejná instituce hospodařící s veřejnými prostředky, která má povinnost poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb. v plném rozsahu, nebrání-li tomu zákonná omezení. Poskytnutí informací požadovaných žalobcem pod bodem 1) nic nebrání, zatímco v poskytnutí informací uvedených pod bodem 2) jí brání § 10 zákona č.
Nahrávám...
Nahrávám...