dnes je 16.6.2024

Input:

č. 1297/2007 Sb. NSS, Shromažďovací právo: zákaz shromáždění

č. 1297/2007 Sb. NSS
Shromažďovací právo: zákaz shromáždění
Rozhodnutí správního orgánu: náležitosti
k § 10 odst. 2 písm. b) a § 16 zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění zákonů č. 259/1992 Sb. a č. 501/2004 Sb.
k § 68 odst. 1 a 3 správního řádu (č. 500/2004 Sb.)
Ustanovení § 68 odst. 1 a 3 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, o náležitostech písemného vyhotovení správního rozhodnutí jsou aplikovatelná dle § 16 zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, také na rozhodnutí o zákazu shromáždění. Je-li zakázáno shromáždění z důvodů uvedených v § 10 odst. 2 písm. b) tohoto zákona, musí správní orgán ve svém rozhodnutí uvést konkrétní právně relevantní skutkové okolnosti věci tak, aby z nich zákaz shromáždění logicky vyplýval a byl zřejmý. Nejsou-li však v rozhodnutí uvedeny konkrétní skutečnosti (označení kolidujícího shromáždění, jeho čas a místo konání, datum jeho oznámení správnímu orgánu, neúspěšný pokus o uzavření dohody mezi svolavateli kolidujících shromáždění), tedy skutkové okolnosti podřaditelné pod § 10 odst. 2 písm. b) zákona o právu shromažďovacím a odůvodňující zákaz shromáždění, neobsahuje takové rozhodnutí náležitosti vyplývající z § 68 odst. 3 správního řádu a zakládá důvod pro jeho zrušení z důvodu nepřezkoumatelnosti spočívající v nedostatku důvodů dle § 76 odst. 1 písm. a) s. ř. s.
(Podle rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 2. 5. 2006, čj. 29 Ca 120/2006-10)
Věc: Dušan R. proti Úřadu městské části Brno-střed o zákaz shromáždění.

Žalobce se domáhal zrušení rozhodnutí žalovaného ze dne 19. 4. 2006, kterým bylo zakázáno shromáždění, jehož konání bylo oznámeno na den 27. 5. 2006 v době od 10.00 hod. do 22.00 hod. v Brně na části ulice J. Svolavatelem tohoto shromáždění byl žalobce, který svoji oznamovací povinnost splnil dne 19. 4. 2006 v 15.30 hod., kdy oznámení o konání shromáždění předal žalovanému.
Napadeným rozhodnutím bylo shromáždění zakázáno podle § 10 odst. 2 písm. b) zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím (dále jen „zákon shromažďovací“). Z odůvodnění rozhodnutí vyplývá jen, že zákaz žalovaný vyslovil proto, že dříve mu bylo doručeno oznámení ze dne 1. 2. 2006 (bez bližších údajů).
Žalobce v žalobě namítl, že jeho oznámení mělo všechny požadavky stanovené zákonem. Podle žalobce zakázal žalovaný uvedené shromáždění z toho důvodu, že se na stejném místě a ve stejnou dobu má podle dříve doručeného oznámení konat jiné shromáždění a mezi svolavateli nedošlo k dohodě o úpravě doby jeho konání [§ 10 odst. 2 písm. b) zákona shromažďovacího]. Žalovaný však podle žalobce v napadeném rozhodnutí specifikoval kolidující shromáždění jen jako shromáždění, které bylo oznámeno dne 1. 2. 2006. Toto oznámení není konkrétní. V kolidujícím oznámení je uveden velmi dlouhý časový úsek (několik týdnů), a na velkém území. Vedle toho byly oznámeny i účely jiné, než je vymezeno v § 1 odst. 2 zákona shromažďovacího. Oznámení kolidujícího shromáždění tak vyvolává dojem, že jsou nahlášeny i akce, které nespadají do skutkové podstaty § 2 zákona shromažďovacího, a nejsou tedy považovány za shromáždění, kterým je poskytována zvýšená ochrana uvedeným zákonem, a také dojem, že jde o oznámení, kterým je
Nahrávám...
Nahrávám...