dnes je 16.6.2024

Input:

č. 1339/2007 Sb. NSS, Důchodové pojištění: výkon práce v pracovním poměru uzavřeném na dobu určitou

č. 1339/2007 Sb. NSS
Důchodové pojištění: výkon práce v pracovním poměru uzavřeném na dobu určitou
k § 37 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákonů č. 425/2003 Sb. a č. 436/2004 Sb.
k § 131 odst. 1 a § 166 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon*)
k § 27 odst. 4 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění zákonů č. 188/1988 Sb., č. 3/1991 Sb. a č. 74/1994 Sb.**)
Ředitel základní školy je podle § 131 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, statutárním orgánem této školské právnické osoby. Jako zaměstnanec jmenovaný zřizovatelem školy do funkce ředitele na dobu neurčitou však nemůže platně uzavřít dohodu o změně trvání pracovního poměru na dobu určitou sám se sebou jako učitelem, jehož pracovní poměr byl založen pracovní smlouvou.
Na základě takové neplatné dohody proto nedochází ke změně doby trvání pracovního poměru tak, aby splňoval podmínku výkonu práce v pracovním poměru uzavřeném na dobu určitou podle § 37 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 6. 2007, čj. 3 Ads 6/2007-59)
Prejudikatura: srov. č. 1160/2007 Sb. NSS.
Věc: Mgr. Jan P. proti České správě sociálního zabezpečení o vrácení přeplatku na starobním důchodu, o kasační stížnosti žalobce.

Žalobce byl ode dne 1. 9. 1964 v pracovním poměru, za jehož trvání byl s účinností od 1. 1. 1995 jmenován do funkce ředitele školy. Dne 6. 1. 2005 uzavřel žalobce v této funkci dohodu o změně pracovní smlouvy se sebou samým jako učitelem, kterou změnil trvání svého pracovněprávního vztahu z doby neurčité na dobu určitou do 31. 12. 2005. S účinností ke dni 31. 12. 2005 zřizovatel školy odvolal žalobce z funkce ředitele školy a zároveň jej do této funkce opětovně jmenoval, tentokrát na dobu určitou od 1. 1. 2006 do 30. 6. 2006. Dne 10. 1. 2005 vznikl žalobci nárok na starobní důchod.
Dne 28. 3. 2006 vydala žalovaná rozhodnutí, podle něhož žalobci výplata starobního důchodu podle § 37 zákona č. 155/1995 Sb. nenáležela, protože byl v období od 10. 1. 2005 do 31. 12. 2005 zaměstnán v pracovněprávním vztahu sjednaném na dobu neurčitou. Tím došlo za toto období k přeplatku na starobním důchodu, který je podle § 118a odst. 2 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, žalobce povinen vrátit.
Proti tomuto rozhodnutí podal žalobce žalobu ke Krajskému soudu v Hradci Králové, pobočce v Pardubicích, v níž žalované vytkl nesprávné skutkové zjištění, podle něhož byl v období od 10. 1. 2005 do 31. 12. 2005 zaměstnán v pracovněprávním vztahu sjednaném na dobu neurčitou. K okamžiku vzniku nároku na starobní důchod se nacházel v pracovněprávním vztahu založeném pracovní smlouvou uzavřenou na základě dohody ze dne 6. 1. 2005 na dobu určitou, tedy do 31. 12. 2005, čímž vyhověl podmínkám § 37 zákona č. 155/1995 Sb. Tomu odpovídalo i jeho odvolání z funkce ředitele školy, které provedl její zřizovatel s účinností ke dni 31. 12. 2005. Pracovní poměr žalobce k zaměstnavateli tak zanikl nikoli jeho odvoláním z funkce ředitele školy, nýbrž uplynutím doby, na kterou byl pracovní poměr sjednán. Podle názoru žalobce vzniká pracovní poměr jmenováním jen u
Nahrávám...
Nahrávám...