dnes je 22.5.2024

Input:

č. 1384/2007 Sb. NSS, Řízení před soudem: kompetenční výluka

č. 1384/2007 Sb. NSS
Řízení před soudem: kompetenční výluka
Daňové řízení: reklamace proti postupu při doručování
k § 65 odst. 2 věta druhá zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků (v textu též „daňový řád“, „d. ř.“)
k § 46 odst. 1 písm. d), § 65 odst. 1, § 68 písm. e) a § 70 písm. a) soudního řádu správního
Rozhodnutí o zamítnutí reklamace proti postupu správce daně při doručování osvědčení o tom, že pominuly podmínky rozhodnutí o prominutí daňového nedoplatku vydaného dle § 65 odst. 2 věty druhé zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, není rozhodnutím ve smyslu § 65 s. ř. s., neboť takový úkon žalovaného sám o sobě nezaložil, nezměnil, nezrušil ani závazně neurčil právo nebo povinnost daňového subjektu. Takový úkon je ze soudního přezkumu vyloučen [§ 70 písm. a) s. ř. s.], a žaloba je proto nepřípustná [§ 68 písm. e) s. ř. s.].
(Podle usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 31. 7. 2007, čj. 57 Ca 69/2006-55)
Prejudikatura: srov. č. 887/2006 Sb. NSS.
Věc: Ing. Otto V. proti Finančnímu úřadu ve Kdyni o prominutí daňového nedoplatku na dani z příjmu fyzických osob a dani z přidané hodnoty.

Žalobce založil dne 25. 2. 2000 do spisu Finančního úřadu ve Vimperku plnou moc, v níž zmocnil Ing. Simonu P. k jeho zastupování v daňovém řízení.
Dne 15. 3. 2000 vydal Finanční úřad ve Vimperku rozhodnutí, kterými žalobci na základě jeho písemných žádostí prominul daňový nedoplatek na dani z přidané hodnoty a dani z příjmů fyzických osob a žalobce poučil, že rozhodnutí platí jen potud, pokud trvají podmínky, za nichž byly správcem daně vydány. Rozhodnutí byla doručena jak žalovanému, tak Ing. P.
Dne 21. 6. 2005 žalovaný (místně příslušný správce daně po přestěhování žalobce) rozhodnutími osvědčil pominutí podmínek prominutí předmětných daňových nedoplatků a stanovil, že nedoplatek je splatný do 15 dnů ode dne nabytí právní moci těchto rozhodnutí. Rozhodnutí doručil pouze Ing. P. Dne 12. 9. 2005 žalovaný vyzval žalobce k zaplacení daňových nedoplatků v náhradní lhůtě a výzvu doručil jen Ing. P.
Při ústním jednání u žalovaného žalobce uvedl, že Ing. P. od roku 2000 není jeho zmocněncem, žádné písemnosti ani informace mu o projednávaném problému nesdělila, nemohl se včas odvolat a doručení osvědčení o pominutí podmínek pouze do jejích rukou je vůči jeho osobě právně neúčinné. Při jednání požádal o obnovu řízení. Žalovaný žádosti žalobce o obnovu řízení nevyhověl.
Žalobce dne 13. 1. 2006 uplatnil reklamaci proti postupu správce daně při doručování obou osvědčení o pominutí podmínek, kterou žalovaný zamítl.
Toto rozhodnutí žalovaného napadl žalobce žalobou, ve které zejména namítal, že byl tímto rozhodnutím přímo zkrácen na svých právech, když mu žalovaný zamítnutím reklamace odmítl doručit v předchozím odstavci specifikovaná rozhodnutí - osvědčení o pominutí podmínek, závazně určil správnost svého dřívějšího procesního postupu při jejich doručování Ing. Simoně P., která jej v době doručování nebyla v těchto řízeních oprávněna zastupovat a také jej nezastupovala, a považuje obě citovaná rozhodnutí pro žalobce za právně závazná, pravomocná a vykonatelná.
Krajský soud v Plzni žalobu odmítl.
Z odůvodnění:
Podle § 65 odst. 1 d.
Nahrávám...
Nahrávám...