dnes je 22.5.2024

Input:

č. 1396/2007 Sb. NSS, Daň z příjmů: neoprávněné podnikání; ostatní příjmy

č. 1396/2007 Sb. NSS
Daň z příjmů: neoprávněné podnikání; ostatní příjmy
k § 7 odst. 1 písm. b) a § 10 odst. 1 zákona ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném pro zdaňovací období roku 2002
k § 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) k § 2 odst. 1 obchodního zákoníku
I. Provozuje-li fyzická osoba, byť dlouhodobě a samostatně, soustavnou činnost pod vlastním jménem a na vlastní odpovědnost, aniž by měla živnostenské oprávnění, nejedná se o provozování živnosti ve smyslu § 2 odst. 2 zákona č. 455/1991 Sb., živnostenského zákona. Příjmy dosažené z této činnosti nelze podřadit pod § 7 odst. 1 písm. b) zákona ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, a tvoří dílčí základ daně z příjmů podle § 10 citovaného zákona.
II. Ostatními příjmy podle § 10 zákona ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jsou předně příjmy, při kterých dochází ke zvýšení majetku, pokud však nejde o příjmy podle § 6 až § 9 citovaného zákona. Uvedené ustanovení obsahuje pouze demonstrativní výčet příjmů, o které by se mohlo jednat. Tento výčet přichází však v úvahu vždy až teprve tehdy, lze-li dospět k závěru o tom, že nelze příjem podřadit pod některé z předchozích ustanovení § 6 až § 9 (v daném případě nebylo možno příjem stěžovatele posoudit jako příjem z podnikání dle § 7, neboť činnost vykonával bez oprávnění).
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 9. 2007, čj. 5 Afs 148/2006-50)
Věc: Petr J. proti Finančnímu ředitelství v Ostravě o daň z příjmů fyzických osob, o kasační stížnost žalobce.

Policie České republiky v součinnosti s celní správou zjistila, že žalobce nelegálně dovážel mobilní telefony ze zahraničí, které následně prodával na českém trhu. Na základě těchto skutečností zahájil správce daně se žalobcem daňové řízení a zjistil, že žalobce v průběhu roku 2002 inkasoval celkem 5 683 050 Kč za prodej mobilních telefonů. Dále zjistil, že žalobce provozoval obchodní činnost bez jakéhokoliv oprávnění k podnikání, nebyl registrován k žádné dani, nepodal žádné daňové přiznání. Žalobce v průběhu řízení neprokázal vynaložené výdaje, respektive uvedl, že nemá žádné důkazní prostředky prokazující výdaje na pořízení mobilních telefonů. Správce daně příjmy dosažené z prodeje mobilních telefonů posoudil jako příjem dle § 10 zákona o daních z příjmů a platebním výměrem stanovil daň z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2002 ve výši 1 594 196 Kč.
Proti platebnímu výměru podal žalobce odvolání, v němž nikterak nezpochybnil zjištění, týkající se jeho činnosti ani výše dosaženého příjmu, ale pouze to, že dosažený příjem měl být zdaněn nikoli dle § 10 zákona o daních z příjmů, ale dle § 7 citovaného zákona. Připouští přitom, že provozoval činnost, přestože neměl živnostenské oprávnění, nicméně tato činnost vykazovala všechny znaky podnikání, a pokud by o vydání živnostenského oprávnění požádal, nepochybně by je získal, neboť splňoval všechny podmínky. Podané odvolaní žalovaný zamítl rozhodnutím ze dne 29. 6. 2004.
Proti rozhodnutí žalovaného podal žalobce správní žalobu u Krajského soudu v Ostravě. V ní opětovně uvedl, že činnost, kterou provozoval, vykazovala znaky podnikání, tudíž
Nahrávám...
Nahrávám...