dnes je 25.9.2020

Input:

§ 334 ZP Obecné ustanovení o doručování zaměstnavatelem

25.8.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.13.334
§ 334 ZP Obecné ustanovení o doručování zaměstnavatelem

JUDr. Petr Bukovjan

Úplné znění

Ustanovení související

  • Zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých dalších zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů

Právní úprava doručování obsažená v zákoníku práce se netýká doručování všech písemností zaměstnanci, ale jen písemností vymezených tímto právním předpisem v ustanovení § 334 odst. 1.

Písemnost

Pojem „písemnost” je v dalších ustanoveních zákoníku práce používán jako legislativní zkratka pro:

  1. písemnosti týkající se vzniku, změn a skončení pracovního poměru nebo dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr,
  2. odvolání z pracovního místa vedoucího zaměstnance,
  3. důležité písemnosti týkající se odměňování, jimiž jsou mzdový výměr (§ 113 odst. 4 ZP) nebo platový výměr (§ 136 ZP), a
  4. záznam o porušení režimu dočasně práce neschopného pojištěnce (§ 192 odst. 6 ZP).

Doručení do vlastních rukou

Ve vztahu ke zmíněným písemnostem stanoví zákoník práce základní pravidlo, že musejí být zaměstnanci doručeny do vlastních rukou. Za tímto účelem pak „nabízí” jednotlivé způsoby doručení. Zaměstnavatel tak může využít následujících způsobů doručení:

  • osobně (na pracovišti nebo jiném místě, kde bude zaměstnanec zastižen),

  • prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací,

  • prostřednictvím datové schránky, nebo

  • prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

V této souvislosti nutno ale poznamenat, že platí preference osobního doručení písemnosti zaměstnanci do vlastních rukou na pracovišti. Teprve v případě, že to není možné, lze využít dalších způsobů doručování. To znamená, že zaměstnavatel by se měl v prvé řadě pokusit o doručení písemnosti zaměstnanci osobně na pracovišti, a teprve poté volit jiný způsob doručení.

Osobní doručení

Pokud jde o osobní doručení (o dalších způsobech doručování je pojednáno samostatně), písemnost doručuje zaměstnavatel zaměstnanci primárně na pracovišti, a pokud to není možné, tak na jakémkoliv místě, kde bude zaměstnanec zastižen. Při osobním doručení je vhodné nechat si od zaměstnance podpisem potvrdit převzetí písemnosti, resp. zajistit svědky pro případ, že zaměstnanec dotčenou písemnost převzít odmítne. I tímto okamžikem totiž nastávají v souladu s ustanovením § 334 odst. 3 ZP účinky doručení.

Rozdíly ve srovnání s původní úpravou

Od 1. 1. 2007

Zákoník práce účinný od 1. 1. 2007 věnuje doručování písemností zaměstnanci ze strany zaměstnavatele mnohem větší pozornost než právní úprava předchozí. Povinnost doručení písemnosti do vlastních rukou zaměstnance vztáhl výslovně rovněž na důležité písemnosti týkající se odměňování (mzdový a platový výměr) a zcela nově upravuje možnost doručování prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.

Od 30. 7. 2020

Novelou ZP došlo k rozšíření možných způsobů doručení písemností o doručení prostřednictvím datové schránky (blíže viz komentář k ustanovení § 335a ZP). Dosavadní preference osobního nebo elektronického doručení písemnosti zaměstnanci byla upravena v tom smyslu, že nadále je preferováno jen osobní doručení písemnosti zaměstnanci na pracovišti. Není-li to možné (zaměstnanec se na pracovišti nenachází), je pak na zaměstnavateli, jaký jiný způsob doručení zvolí (nově nemusí tedy zvažovat osobní doručení v bydlišti zaměstnance nebo na jiném místě, kde bude zastižen, ale může přistoupit rovnou k doručení např. prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

Při doručování písemností zaměstnanci osobně je třeba pamatovat na variantu, že zaměstnanec odmítne písemnost převzít. Přítomnost svědků a jejich písemné potvrzení, že se tak stalo, usnadní zaměstnavateli důkazní situaci při prokazování, že písemnost byla skutečně doručena.

Judikatura

NS ČR 6 Cz 35/81

Převzala-li zásilku určenou do vlastních rukou zaměstnance jiná osoba než zaměstnanec, nebyla tím splněna povinnost zaměstnavatele doručit písemnost.

Krajský soud v Ostravě, 16 Co 176/97

Okolnost, že zásilka obsahující písemnost zaměstnavatele týkající se vzniku a