dnes je 29.2.2024

Input:

č. 440/2005 Sb. NSS; Určení lhůty pro provedení procesního úkonu soudem

č. 440/2005 Sb. NSS
Určení lhůty pro provedení procesního úkonu soudem
k § 174a zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění zákona č. 192/2003 Sb.
Návrh účastníka řízení na určení procesní lhůty podle § 174a zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, zamítne soud jako nedůvodný, bylo-li ve věci samé už rozhodnuto.
(Podle usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 8. 9. 2004, čj. Aprk 6/2004-44)
Věc: František O. v J., návrh na určení lhůty k provedení procesního úkonu.

Podáním došlým Krajskému soudu v Brně dne 16. 8. 2004 se navrhovatel podle § 174a zákona o soudech a soudcích domáhal „určení lhůty k právním úkonům v řízení vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 29 Ca 388/2002, které se táhne již 5 let“.
Nejvyšší správní soud návrh zamítl.
Z odůvodnění:
Krajský soud v Brně ve vyjádření k návrhu ze 17. 8. 2004 uvedl, že v dané věci bylo pravomocně rozhodnuto usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 27. 2. 2004 (usnesení nabylo právní moci dnem 1. 4. 2004). Proti tomuto usnesení podal navrhovatel kasační stížnost, takže spis bude po provedení nezbytných úkonů předložen Nejvyššímu správnímu soudu.
Návrh na určení procesní lhůty podle § 174a zákona o soudech a soudcích (dále jen „zákon“) byl Nejvyššímu správnímu soudu předložen dne 20. 8. 2004 s připojením předcházející stížnosti, která
Nahrávám...
Nahrávám...