dnes je 14.6.2024

Input:

č. 579/2005 Sb. NSS, Důchodové pojištění: starobní důchod a částečný invalidní důchod

č. 579/2005 Sb. NSS
Důchodové pojištění: starobní důchod a částečný invalidní důchod
k § 81 odst. 3 zákona ČNR č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění zákonů č. 590/1992 Sb. a č. 134/1997 Sb.
k § 58 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění
I. Ustanovení § 81 odst. 3 zákona ČNR č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, upravuje v řízení ve věcech důchodového pojištění překážku věci zahájené (litispendence), nikoliv věci rozhodnuté (rei iudicatae).
II. Starobní důchod a částečný invalidní důchod jsou z hlediska ustanovení § 81 odst. 3 zákona ČNR č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, různými dávkami důchodového pojištění. Zahájení řízení či rozhodnutí o přiznání starobního důchodu nebrání zahájení řízení o přiznání částečného invalidního důchodu; v případě splnění podmínek nároku na výplatu obou dávek je nutno postupovat dle § 58 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 3. 2005, čj. 3 Ads 26/2004-48)
Věc: Jaroslava Z. v P. proti Ministerstvu vnitra o odnětí plného invalidního důchodu a o přiznání částečného invalidního důchodu, o kasační stížnosti žalovaného.

Žalovaný vydal dne 22. 5. 2003 dvě rozhodnutí, z nichž jedním žalobkyni odňal od 1. 6. 2003 plný invalidní důchod, druhým jí přiznal od téhož dne starobní důchod. Žalobkyně se proti oběma rozhodnutím odvolala: nesouhlasila s posouzením poklesu schopnosti soustavné výdělečné činnosti a s vyměřenou výší starobního důchodu. Dne 18.6.2003 vzala zpět odvolání proti rozhodnutí o přiznání starobního důchodu a následně podala žádost o přiznání částečného invalidního důchodu. Ten jí byl rozhodnutím ze dne 3. 7. 2003 přiznán; zároveň žalovaný zastavil výplatu starobního důchodu. I proti tomuto rozhodnutí podala žalobkyně odvolání.
Ministr vnitra obě odvolání zamítl a rozhodnutí I. stupně potvrdil. Zamítnutí odvolání proti rozhodnutí o přiznání částečného invalidního důchodu odůvodnil splněním podmínek § 44 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, podáním žádosti o tuto dávku dne 18. 6. 2003 a přiznáním vyšší dávky důchodového pojištění v případě souběhu s nárokem na výplatu starobního důchodu.
Proti oběma rozhodnutím o odvolání se žalobkyně bránila žalobou u Městského soudu v Praze. Namítla, že v roce 1991 při dovršení 55 let nebyla převedena z plného invalidního důchodu do starobního důchodu, tím přišla o valorizace této dávky od roku 1991 a současná výše starobního důchodu je podstatně nižší; proto je nucena přistoupit na pobírání částečného invalidního důchodu, který je o cca 500 Kč vyšší. Žalobkyně se donucením pobírání částečného invalidního důchodu ve věku 67 let cítila být poškozena a žádala o přepočtení starobního důchodu s přihlédnutím k valorizaci.
V doplnění žaloby žalobkyně poukázala na skutečnost, že z odůvodnění napadeného rozhodnutí o přiznání částečného invalidního důchodu nevyplývá srovnávací výpočet porovnání výše částečného invalidního a starobního důchodu, což způsobuje nepřezkoumatelnost tohoto rozhodnutí. Namítla, že splnila podmínky nároku na starobní důchod už v roce 1991,
Nahrávám...
Nahrávám...