dnes je 20.2.2019
Input:

592/1992 Sb., Zákon České národní rady o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění účinném k 1.1.2019

č. 592/1992 Sb.
ZÁKON
České národní rady
ze dne 20. listopadu 1992
o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
10/1993 Sb.
(k 1.1.1993)
mění, doplňuje
15/1993 Sb.
(k 1.1.1993)
mění, doplňuje
161/1993 Sb.
(k 1.7.1993)
mění, doplňuje
ÚZ 296/1993 Sb.
 
 
324/1993 Sb.
(k 1.1.1994)
mění, doplňuje
42/1994 Sb.
(k 21.3.1994)
doplňuje
241/1994 Sb.
(k 1.1.1995)
mění
59/1995 Sb.
(k 1.5.1995)
mění, doplňuje
149/1996 Sb.
(k 1.7.1996)
mění, doplňuje
ÚZ 217/1996 Sb.
 
 
48/1997 Sb.
(k 1.4.1997)
mění, doplňuje
127/1998 Sb.
(k 30.6.1998)
mění
29/2000 Sb.
(k 1.7.2000)
mění
118/2000 Sb.
(k 1.7.2000)
mění, v § 3 doplňuje odst. 11
258/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
mění § 7 odst. 2
492/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
mění § 3 odst. 2 písm. c) bod 6, § 3a odst. 1, § 24 odst. 1 a 2
138/2001 Sb.
(k 1.7.2001)
mění, v § 3c též doplňuje odst. 2, § 15 odst. 2, § 23 a doplňuje nový odst. 2, § 26, § 26 c)
49/2002 Sb.
(k 8.2.2002)
mění, v § 23 vkládá nový odst. 2
176/2002 Sb.
(k 1.7.2002)
mění, § 3b, § 15 odst. 3, v § 18 vkládá nový odst. 5, nový § 26d, vkládá novou větu v § 27 odst. 1
309/2002 Sb.
(k 1.1.2015)
před nabytím účinnosti byl zákon zrušen
424/2003 Sb.
(k 1.1.2004)
doplňuje odst. 13 a 14 v § 3
437/2003 Sb.
(k 1.1.2004)
mění § 3a odst. 1
455/2003 Sb.
(k 1.1.2004)
mění § 3a odst. 1, 2 a 3
53/2004 Sb.
(k 1.4.2004)
vkládá § 27a
438/2004 Sb.
(k 1.8.2004)
mění § 3, 3a a § 13
10 novelizačních bodů
438/2004 Sb.
(k 1.1.2005)
mění, viz čl. V body 11 až 21 a čl. VI novely,
11 novelizačních bodů a přechodná ustanovení
123/2005 Sb.
(k 30.3.2005)
mění § 3, kde vkládá odst. 7
381/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
v § 23 odst. 6 doplňuje písm. f)
413/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
v § 23 odst. 6 vkládá nové písm. c), v § 27 odst. 1 nahrazuje slovo
545/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
v § 3 odst. 5 písm. b) nahrazuje slova, v § 3 odst. 13 vkládá větu, nové přechodné ustanovení
62/2006 Sb.
(k 8.3.2006)
mění § 17
117/2006 Sb.
(k 1.4.2006)
mění v § 3a odst. 2, § 3b, § 3c a § 14 odst. 3
189/2006 Sb.
(k 1.1.2009)
mění § 3a odst. 1 a odst. 4 písm. b)
189/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
v § 18 odst. 1 a 2 nahrazuje čísla, nové přechodné ustanovení
214/2006 Sb.
(k 1.8.2006)
vkládá v § 23 odst. 6 písm. h), v § 24 odst. 4 a 5 a v § 28 větu
264/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
v § 3 mění odst. 1, 2 a 3
261/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
mění § 3, § 3a, § 3c, § 14 odst. 2, § 16, § 24 odst. 2; vkládá nový § 26e; nová přechodná ustanovení
296/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
mění v § 23 odst. 3 a odst. 6 písm. b)
306/2008 Sb.
(k 1.1.2010)
mění v § 3 odst. 2 písm. f) a odst. 7
227/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
mění § 24 odst. 1, § 25 odst. 1 a § 27a
281/2009 Sb.
(k 1.1.2011)
ruší v § 22 odst. 5 a mění § 23 odst.1
285/2009 Sb.
(k 1.1.2010)
mění § 5 odst. 2 a § 17
362/2009 Sb.
(k 1.1.2010)
mění § 3 odst. 15, § 3a odst. 2 a 5, § 3c
73/2011 Sb.
(k 1.4.2011)
mění § 3 odst. 12 a § 25a odst. 2
138/2011 Sb.
(k 1.8.2011)
mění v § 8 odst. 3 a 5
298/2011 Sb.
(k 1.12.2011)
mění § 8 odst. 4, § 12 odst. 1, § 14 odst. 1, § 16, odst. 1 a 2, § 20 odst. 3, § 21, § 21a, § 26 odst. 2, § 27; nová přechodná ustanovení
329/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 3 odst. 8 písm. a)
369/2011 Sb.
(k 1.4.2012)
mění § 12 odst. 2, § 20 odst. 1, § 21a
458/2011 Sb.
(k 1.1.2015)
změna neprovedena - před nabytím účinnosti byla novelizační ustanovení zrušena
458/2011 Sb.
(k 1.1.2014)
ve znění zák. č. 344/2013 Sb.
mění název zákona a § 12 odst. 2
401/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 3 odst. 3
401/2012 Sb.
(k 1.1.2015)
změna neprovedena - před nabytím účinnosti byla novelizační ustanovení zrušena
500/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 3a odst. 2, § 8 odst. 2, § 14 odst. 2; vkládá nový § 3d
500/2012 Sb.
(k 1.1.2015)
změna neprovedena - před nabytím účinnosti byla novelizační ustanovení zrušena
11/2013 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 3 odst. 1
342/2013 Sb.
(k 1.11.2013)
mění § 3c odst. 1
344/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění § 3, § 3a, § 5 odst. 3, § 20 odst. 1, § 24, § 27 odst. 1, § 27a odst. 1
109/2014 Sb.
(k 1.7.2014)
mění § 3c odst. 1
250/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
mění § 22a
267/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
mění § 1, § 3, § 3a, § 14 odst. 2, § 20 odst. 1; ruší § 3d
200/2015 Sb.
(k 1.9.2015)
mění § 3 odst. 1
145/2017 Sb.
(k 6.6.2017)
mění § 27 a § 27a; vkládá nový § 27b; nová přechodná ustanovení (body 1, 4 a 5 nabývají účinnosti 18.11.2017)
145/2017 Sb.
(k 1.1.2018)
mění § 1, § 3 odst. 1, § 20, § 21, § 21a a přílohu č. 1; vkládá § 20a až 20c, § 21b až 21f a přílohu č. 2
183/2017 Sb.
(k 1.1.2018)
mění § 21d a § 21e
297/2017 Sb.
(k 1.1.2018)
mění § 21d a § 21e
297/2017 Sb.
(k 1.1.2019)
mění částku v § 3c odst. 1
297/2017 Sb.
(k 1.1.2020)
mění částku v § 3c odst. 1 - dosud neuvedeno
Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:
Oddíl I
§ 1
Předmět zákona
Tento zákon upravuje výši pojistného na veřejné zdravotní pojištění (dále jen „pojistné”), penále, způsob jejich placení, kontrolu, vedení centrálního registru pojištěnců, přerozdělování pojistného a zřízení zvláštního účtu veřejného zdravotního pojištění.
ČÁST PRVNÍ
POJISTNÉ
§ 2
Výše pojistného
(1) Výše pojistného činí 13,5 % z vyměřovacího základu za rozhodné období.
(2) Výši pojistného je jeho plátce povinen si sám vypočítat. Pojistné se zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru.
Vyměřovací základ
§ 3
(1) Vyměřovacím základem zaměstnance2) je úhrn příjmů ze závislé činnosti, s výjimkou náhrad výdajů poskytovaných procentem z platové základny představitelům státní moci a některých státních orgánů a soudcům55) , které jsou nebo by byly, pokud by podléhaly zdanění v České republice, předmětem daně z příjmů fyzických osob podle zákona o daních z příjmů3) a nejsou od této daně osvobozeny a které mu zaměstnavatel zúčtoval v souvislosti se zaměstnáním. Zúčtovaným příjmem se pro účely věty první rozumí plnění, které bylo v peněžní nebo nepeněžní formě nebo formou výhody poskytnuto zaměstnavatelem zaměstnanci nebo předáno v jeho prospěch, popřípadě připsáno k jeho dobru anebo spočívá v jiné formě plnění prováděné zaměstnavatelem za zaměstnance.
(2) Vyměřovací základ zaměstnance podle odstavce 1 se snižuje o
a) náhradu škody podle zákoníku práce a právních předpisů upravujících služební poměry,
b) odstupné a další odstupné, odchodné a odbytné, na která vznikl nárok podle zvláštních právních předpisů, a odměna při skončení funkčního období, na kterou vznikl nárok podle zvláštních právních předpisů,
c) věrnostní přídavek horníků5) ,
d) plnění, které bylo poskytnuto poživateli starobního důchodu nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně po uplynutí jednoho roku ode dne skončení zaměstnání,
e) jednorázovou sociální výpomoc poskytnutou zaměstnanci k překlenutí jeho mimořádně obtížných poměrů vzniklých v důsledku živelní pohromy, požáru, ekologické nebo průmyslové havárie nebo jiné mimořádně závažné události.
(3) Pro stanovení vyměřovacího základu zaměstnance, kterému byly zúčtovány příjmy po skončení zaměstnání, se použijí odstavce 1 a 2 obdobně.
(4) Pojistné za zaměstnance se stanoví z vyměřovacího základu podle odstavců 1 až 3, nejméně však z minimálního vyměřovacího základu, není-li dále stanoveno jinak.
(5) Je-li zaměstnanci vyplácen příjem v cizí měně, přepočte se na českou měnu způsobem stanoveným zákonem upravujícím daně z příjmů. Zaměstnavatel je povinen vést ve svých záznamech pro stanovení a odvod pojistného kurz, který použil.
(6) Minimálním vyměřovacím základem je minimální mzda.
(7) Je-li zaměstnancem zaměstnavatele zaměstnávajícího více než 50 % osob se zdravotním postižením11a) z celkového průměrného přepočteného počtu svých zaměstnanců11b) osoba, které byl přiznán invalidní důchod11c) , je u ní vyměřovacím základem částka přesahující částku, která je vyměřovacím základem u osoby, za kterou je plátcem pojistného stát.
(8) Minimální vyměřovací základ neplatí pro osobu:
a) s těžkým tělesným, smyslovým nebo mentálním postižením, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P podle zvláštního právního předpisu12) ;
b) která dosáhla
.
 1. Smlouva o poskytnutí užívacích práv k On-line produktu (dále také jen   "smlouva") se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu předplatného uvedenou v objednávce a ve faktuře. 
 2. Dojde-li k objednání On-line produktu nakladatelství přes internet, vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím okamžikem odeslání objednávky učiněné v internetovém obchodu nakladatelství. Podmínkou odeslání objednávky je odsouhlasení těchto všeobecných obchodních podmínek pro On-line produkty (dále také "VOP-O"), které se tak stávají právně závazné pro obě smluvní strany. 
 3. V případě objednání On-line produktu jakýmkoli jiným způsobem vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím zaplacením zálohové faktury. Úhradou zálohové faktury se stávají VOP-O právně závaznými pro obě smluvní strany. 
 4. Ke vzniku smlouvy mezi nakladatelstvím a objednatelem dojde vždy s výhradou ztráty schopnosti nakladatelství smlouvu plnit. 
 5. Objednateli vzniká právo užívat On-line produkt po uzavření smlouvy, zaplacení ceny (předplatného) On-line produktu  a aktivaci přístupu objednatele do On-line produktu provedené nakladatelstvím.
  O aktivaci přístupu do On-line produktu je objednatel nakladatelstvím informován emailem a současně jsou mu zaslány pokyny k přihlášení do On-line produktu. Rozhodne-li se objednatel svého práva na užívání On-line produktu nevyužít, nemá tato skutečnost vliv na platnost smlouvy a povinnost objednatele platit cenu On-line produktu (předplatné). 
 6. Smlouva se vždy automaticky prodlužuje o další předplatné období, jehož délka je shodná s délkou předcházejícího  předplatného období, nedoručí-li nejpozději 6 týdnů před uplynutím předplaceného období uvedeného na faktuře jakákoli ze smluvních stran druhé smluvní straně emailem nebo dopisem učiněné oznámení, že o automatické prodloužení předplatného nemá zájem. V případě jednoměsíčního předplatného se šestitýdenní lhůta pro doručení oznámení zkracuje na 15 dní a ust. čl. 8 VOP-O se nepoužije. Obě smluvní strany s automatickým prodlužováním smlouvy výslovně souhlasí. Objednatel je povinen platit nakladatelství předplatné navýšené o DPH po celou dobu platnosti smlouvy. 
 7.  Nakladatelství je s ohledem na nárůst průměrného indexu spotřebitelským cen oprávněno zvýšit jednou ročně ceny předplatného na další předplatné období, maximálně však vždy o 3 % z  ceny předplatného předcházejícího předplatného období. 
 8. Nakladatelství odešle objednateli zálohovou fakturu na další předplatné období vždy nejpozději 4 týdny před koncem stávajícího předplaceného období. 
 9. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení se zaplacením ceny předplatného, je nakladatelství oprávněno požadovat od objednatele zaplacení nákladů spojených s vymáháním každé pohledávky ve výši 1200 Kč v souladu s nařízením vlády č. 351/2013 Sb. 
 10. Objednatel je povinen nakladatelství bez zbytečného odkladu oznámit jakékoli změny údajů, které  uvedl při uskutečnění objednávky. 
 11. On-line produkt podléhá autorskoprávní ochraně. On-line produkt nesmí být objednatelem ani nikým jiným bez předchozího souhlasu nakladatelství jakkoli rozmnožován, rozšiřován, pronajímán, propachtován, vystavován či půjčován třetím osobám a jeho obsah nesmí být sdělován v jakékoli formě veřejnosti. 
 12. Právo užívat On-line produkt je nepřenosné. Není-li mezi stranami smlouvy ujednáno jinak (multilicenční ujednání obsažené ve faktuře), má právo užívat On-line produkt
  a) v případě objednatelů - fyzických osob pouze tato jedna fyzická osoba a b) v případě objednatelů - právnických osob pouze jedna fyzická osoba u objednatele. 
 13. Poruší-li objednatel toto podlicenční ujednání nebo poruší-li jinou svou zákonnou či smluvní povinnost podstatným způsobem, je nakladatelství oprávněno od smlouvy s    okamžitým účinkem odstoupit a zrušit přístup objednatele k On-line produktu formou deaktivace přístupu nebo přístupového jména a hesla objednatele. 
 14. Nakladatelství nenese jakoukoli odpovědnost za správnost či úplnost obsahu On-line produktu a za případnou škodu či nemajetkovou újmu způsobenou přímo či nepřímo užitím obsahu On-line produktu. Ustanovení § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se na odpovědnost nakladatelství neuplatní. 
 15. Nakladatelství odpovídá za to, že dostupnost On-line produktu nebude v průměru měsíčně nižší než 90%. Tato odpovědnost se však nevztahuje na kvalitu internetového připojení poskytovaného objednateli třetími osobami. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy s účinky do budoucna, bude-li alespoň dva po sobě následující měsíce dostupnost On-line produktu nižší než 90 %. 
 16. V případě potřeby (oznámení, reklamace, stížnosti atp.) může objednatel kontaktovat nakladatelství na emailové adrese info@dashofer.cz nebo prostřednictvím kontaktů uvedených na www.dashofer.cz.  
 17. Není-li uvedeno jinak, mohou být veškerá oznámení adresovaná objednateli nakladatelstvím činěna ve formě elektronické zprávy adresované na emailovou adresu objednatele. Nakladatelství je dále oprávněno zasílat zálohové faktury a daňové doklady objednateli elektronicky, případně poštou. 
 18. Není-li v objednávce výslovně uvedeno jinak, má se za to, že objednatel je podnikatel a objednávku činí v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V těchto případech se na právní vztah mezi objednatelem a nakladatelstvím neuplatní ustanovení § 1799 a § 1800 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zákonná práva objednatelů - spotřebitelů nejsou tímto ustanovením dotčena. 
 19. Případné soudní spory vyplývající z právních vztahů mezi objednatelem a nakladatelstvím  bude rozhodovat obecný soud místně příslušný podle sídla nakladatelství. 
 20. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro On-line produkty tvoří nedílnou součást smlouvy. Nakladatelství je oprávněno v případě potřeby tyto VOP-O jednostranně změnit. O takovéto změně bude objednatel vždy s dostatečným časovým předstihem písemně, elektronicky emailem anebo na internetových stránkách nakladatelství informován a bude mít možnost změnu VOP-O odmítnout a smlouvu z tohoto důvodu ukončit. 
 21. V případě rozporu mezi ustanovením smlouvy a těmito VOP-O má příslušné ustanovení smlouvy před VOP-O přednost . 
 22. Společnost Verlag Dashöfer, nakladatelství,spol.s r.o. se sídlem Praha 6 - Vokovice, Evropská 423/178, PSČ 160 00, IČ: 45245681, je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7702.


Tyto obchodní podmínky si můžete vytisknout kliknutím na následující odkaz:
http://www.dashofer.cz/vop/online/vop-online.pdf.

.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz