dnes je 22.5.2024

Input:

č. 788/2006 Sb. NSS, Řízení před soudem: žalobní legitimace ve věcech územní samosprávy

č. 788/2006 Sb. NSS
Řízení před soudem: žalobní legitimace ve věcech územní samosprávy
k § 67 písm. a) soudního řádu správního
k § 111 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze
K podání žaloby ve věcech územní samosprávy směřující proti nezákonnému usnesení orgánu městské části hlavního města Prahy byla jak podle právní úpravy účinné k 31. 12. 2002, tak je i podle § 67 písm. a) s. ř. s. – s ohledem na dikci § 111 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze – oprávněna rada hlavního města Prahy, a nikoliv hlavní město Praha. Rada hlavního města Prahy je ve smyslu § 67 písm. a) s. ř. s. správním úřadem a uvedené ustanovení tomuto úřadu zakládá zvláštní procesní legitimaci k podání žaloby ve správním soudnictví.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 7. 2005, čj. 4 As 23/2004-73)
Věc: Hlavní město Praha, Magistrát hlavního města Prahy proti Městské části Praha-Libuš o zrušení usnesení zastupitelstva městské části, o kasační stížnosti žalobce.

Městský soud v Praze usnesením ze dne 6. 11. 2003 odmítl žalobu, kterou se žalobce domáhal zrušení usnesení zastupitelstva Městské části Praha – Libuš ze dne 25. 4. 2001, a to pro rozpor se zákonem. V textu žaloby žalobce uvedl, že žalobu podává rada hl. m. Prahy, která usnesením ze dne 28. 8. 2001 v souladu s ustanovením § 111 odst. 1 zákona o hlavním městě Praze pozastavila výkon namítaného usnesení. Žalobu za žalobce podepsala ředitelka odboru legislativně právního Magistrátu hl. m. Prahy, pověřená dle § 21b odst. 1 s. ř. s. primátorem hl. m. Prahy.
Žalovaný při ústním jednání mj. poukázal na spornou legitimaci k podání žaloby; jako žalobce je označeno hlavní město Praha, tomu odpovídá i pověření založené ve spise, nicméně z ustanovení § 111 odst. 2 zákona o hlavním městě Praze vyplývá, že k podání žaloby je příslušná rada hl. m. Prahy, a je zde založena zvláštní procesní legitimace tomuto orgánu. K této námitce a výzvě soudu k odstranění rozporu v označení žalobce, kdy na č. 1. 1 žaloby bylo jako žalobce označeno hlavní město Praha a na č. 1. 2 a 3 žaloby pak bylo uvedeno, že žalobu podává rada hl. m. Prahy podle § 111 odst. 2 zákona o hlavním městě Praze, zástupce žalobce uvedl, že žalobu podává obec - hlavní město Praha, neboť rada je jeho výkonným orgánem.
Městský soud v Praze, který postupoval přiměřeně podle § 65 a násl. s. ř. s., poté dospěl k závěru, že k podání žaloby jak podle právní úpravy platné do 31. 12. 2002 (§ 111 odst. 2 zákona o hlavním městě Praze), tak podle § 67 písm. a) s. ř. s., tj. žaloby ve věcech územní samosprávy, byla a je ze zákona, jako orgán státního dozoru, legitimována rada hl. m. Prahy, která je ve smyslu citovaného ustanovení správním úřadem, a uvedené ustanovení zakládá tomuto úřadu zvláštní procesní legitimaci k podání žaloby. Vzhledem k označení žalobce v žalobě a k jeho výslovnému vyjádření před soudem Městskému soudu v Praze nezbylo než žalobu odmítnout podle § 46 odst. 1 písm. c) s. ř. s. jako žalobu podanou osobou k tomu zjevně neoprávněnou.
Žalobce (stěžovatel) napadl usnesení Městského soudu v Praze kasační stížností. Argumentoval jednak tím, že žaloba byla podána dne 23. 11. 2002 podle části páté
Nahrávám...
Nahrávám...