dnes je 20.5.2024

Input:

č. 800/2006 Sb. NSS, Důchodové pojištění: posouzení zdravotního stavu

č. 800/2006 Sb. NSS
Důchodové pojištění: posouzení zdravotního stavu
k § 39 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění
Neúplné posouzení rozsahu zdravotního postižení, jímž stěžovatel trpěl ke dni vydání správního rozhodnutí, k němuž mohlo dojít v důsledku toho, že nebyly vzaty v úvahu všechny odborné nálezy klinického lékaře, je vadou řízení, která mohla mít za následek nesprávné stanovení míry poklesu schopnosti soustavné výdělečné činnosti stěžovatele, a tedy i nesprávné posouzení zákonných podmínek plné invalidity ve smyslu § 39 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, která je základním předpokladem vzniku nároku na dávku důchodového pojištění.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 11. 2003, čj. 5 Ads 42/2003-61)
Prejudikatura: srov. č. 511/2005 Sb. NSS.
Věc: Rudolf M. proti České správě sociálního zabezpečení o plný invalidní důchod, o kasační stížnosti žalobce.

Žalovaná dne 26. 9. 2001 zamítla žádost žalobce o plný invalidní důchod pro nesplnění podmínek § 38 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, s tím, že podle posudku lékaře Okresní správy sociálního zabezpečení v Blansku ze dne 19. 9. 2001 žalobce není plně invalidní, neboť z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu poklesla jeho schopnost soustavné výdělečné činnosti pouze o 50 %.
Žalobce napadl rozhodnutí žalobou u Krajského soudu v Brně, který žalobu rozsudkem ze dne 16. 5. 2002 zamítl. Žalobce podal proti rozsudku odvolání, o němž rozhodl Vrchní soud v Olomouci dne 28. 11. 2002 tak, že napadený rozsudek zrušil a věc vrátil soudu k dalšímu řízení, a to zejména pro neúplnost a neobjektivnost posudku posudkové komise ze dne 17. 4. 2002, který soud vzal pro své rozhodnutí za správný a dostačující. Krajský soud tedy požádal posudkovou komisi Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV), pracoviště Brno, o vypracování doplňujícího posudku, v němž komise znovu vyhodnotí neurologický nález MUDr. J. L. z 24. 10. 2001 a vyjádří se k otázkám položeným Vrchním soudem v Olomouci. Na základě zaslaného posudkového zhodnocení ze dne 26. 2. 2003, v němž posudková komise setrvala na svém závěru ze dne 17. 4. 2002, pak krajský soud dne 27. 3. 2003 žalobu zamítl.
Posledně zmíněný rozsudek krajského soudu napadl žalobce (stěžovatel) kasační stížností. Namítl, že skutkový stav nebyl zjištěn úplně, protože si správní orgán neopatřil potřebné podklady pro rozhodnutí. K odstranění skutkových vad nepřispělo ani dodatečně vypracované doplnění posudku ze dne 26. 2. 2003, které nereagovalo na lékařské zprávy odborných lékařů (zejm. neurologický nález MUDr. J. L. z 24. 10. 2001). Důkaz znaleckým posudkem, který stěžovatel v řízení před soudem navrhoval, pak krajský soud neprovedl.
Nejvyšší správní soud rozsudek krajského soudu zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení.
Z odůvodnění:
Ve věci jde o nárok na důchod podmíněný dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem, a rozhodnutí o takovém nároku proto závisí především na odborném lékařském posouzení. V přezkumném soudním řízení ve věcech důchodového pojištění posuzují zdravotní stav a dochovanou pracovní schopnost občanů posudkové komise MPSV (§ 4 odst. 2 zákona ČNR č. 582/1991 Sb.,
Nahrávám...
Nahrávám...