dnes je 22.5.2024

Input:

č. 837/2006 Sb. NSS, Řízení před soudem: kompetenční výluka

č. 837/2006 Sb. NSS
Řízení před soudem: kompetenční výluka
k § 14 odst. 3 zákona ČNR č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči
k § 65 a § 75 odst. 2 soudního řádu správního
I. Závazné stanovisko odboru státní památkové péče vydané podle § 14 odst. 3 zákona ČNR č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, je úkonem správního orgánu, jímž zpravidla nedochází k založení, změně, zrušení či závaznému určení povinností a nestanoví se jím žádné konkrétní povinnosti, které by žalobce byl povinen respektovat.
II. Ustanovení § 75 odst. 2 s. ř. s. umožňuje při splnění zákonem stanovených podmínek přezkoumat i takový úkon správního orgánu, který byl závazným podkladem přezkoumávaného rozhodnutí. Z tohoto ustanovení vyplývá, že je možné přezkoumat i závazné stanovisko orgánu památkové péče vydané dle § 14 odst. 3 zákona ČNR č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ovšem pouze v rámci přezkoumání stavebního povolení, tj. rozhodnutí, které je rozhodnutím ve smyslu ustanovení § 65 s. ř. s. Pokud vydané stavební povolení nebylo napadeno samostatnou žalobou, nelze závazné stanovisko přezkoumat.
(Podle usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 4. 2004, čj. 7 A 90/2001-98)
Věc: Společnost s ručením omezeným A. proti Ministerstvu kultury o závazné stanovisko k rekonstrukci nemovité kulturní památky.

Dne 8. 9. 2000 vydal žalovaný rozhodnutí, kterým v řízení podle § 65 odst. 1 správního řádu k podnětu ředitele Národního technického muzea a Klubu za Starou Prahu zrušil rozhodnutí odboru památkové péče Magistrátu hl. města Prahy ze dne 19. 5. 2000 a současně i předcházející rozhodnutí ze dne 10. 6. 1998. Žalobce podal rozklad, který však ministr kultury dne 10. 5. 2001 zamítl a napadené rozhodnutí potvrdil.
Žalobce proti rozhodnutí o rozkladu podal u Vrchního soudu v Praze žalobu; vedle zrušení napadeného rozhodnutí a jemu předcházejícího rozhodnutí ze dne 8. 9. 2000 žádal i přezkum podkladových rozhodnutí odboru památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy ze dne 19. 5. 2000, resp. z 10. 6. 1998, které předcházely vydání stavebního povolení ze dne 3. 8. 2000. Tato rozhodnutí byla podle žalobcova názoru zrušena v rozporu s ustanovením § 65 odst. 2 správního řádu, neboť byla vydána v souladu se zákonem. Žalovaný se dopustil nesprávného právního hodnocení, jestliže dovodil porušení povinnosti odboru památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy řídit se vyjádřením orgánu památkové péče, které je pouze nezávazným podkladem pro vydání rozhodnutí.
Ze správního spisu soud zjistil, že odbor památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy vydal dne 19. 5. 2000 závazné stanovisko, v němž shledal za splnění stanovených podmínek jako přípustné provedení prací spočívajících v rekonstrukci památkově chráněného objektu pro reprezentační sídlo reklamní agentury. Dne 3. 8. 2000 vydal odbor výstavby Obvodního úřadu městské části Praha 7 jako příslušný stavební úřad stavební povolení ke stavebním úpravám objektu bývalé restaurace „Praha - Expo 58“. Vydané stavební povolení nebylo napadeno řádným opravným prostředkem a nabylo právní moci dne 12. 9. 2000. K podnětu ředitele Národního technického muzea a Klubu za Starou Prahu pak v řízení podle § 65 odst. 1 správního řádu vydalo Ministerstvo
Nahrávám...
Nahrávám...