dnes je 23.5.2024

Input:

č. 930/2006 Sb. NSS, Řízení před soudem: zkoumání podmínek řízení; zmatečnost

č. 930/2006 Sb. NSS
Řízení před soudem: zkoumání podmínek řízení; zmatečnost
k § 103 občanského soudního řádu
k § 33 odst. 3, § 46 odst. 1 písm. a), § 103 odst. 1 písm. c) soudního řádu správního
I. Pochybnost o procesní způsobilosti žalobce (zde v řízení ve věci jeho práv z oboru důchodového pojištění) je na místě, pokud žalobce ve věku 25 let nezvládá při vyšetření u psychiatra test školní zralosti a jeho zdravotní postižení je odborným lékařem hodnoceno jako těžká debilita.
II. Soud zatíží řízení zmatečností [§ 103 odst. 1 písm. c) s. ř. s.], pokud nepřihlédne k tomu, zda jsou splněny podmínky, za nichž může rozhodnout ve věci samé (zde procesní způsobilost žalobce), ačkoli v tomto ohledu vzniká při podání žaloby důvodná pochybnost, a nepostaví skutkově najisto, zda zletilý žalobce, ač není zbaven způsobilosti k právním úkonům, může před soudem samostatně jednat.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 4. 5. 2006, čj. 6 Ads 24/2005-33)
Věc: Petr S. proti České správě sociálního zabezpečení o plný invalidní důchod a o sirotčí důchod, o kasačních stížnostech žalobce.

Česká správa sociálního zabezpečení dvěma rozhodnutími ze dne 15. 7. 2004 stanovila, jednak že žalobci od 26. 3. 2004 náleží plný invalidní důchod podle § 39 odst. 1 písm. b) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění [a nikoliv podle § 39 odst. 1 písm. a) citovaného zákona], jednak žalobci přiznala sirotčí důchod pro období od 5. 6. 2003 do 26. 3. 2004, s tím, že od 26. 3. 2004 mu sirotčí důchod nenáleží.
Za žalobce, narozeného v r. 1979, podala žaloby proti oběma rozhodnutím jeho matka Marie S.
Krajský soud v Brně vyzval žalobcovu matku dne 8. 9. 2004, aby do jednoho týdne zaslala tomuto soudu plnou moc k zastupování syna Petra S. v řízení o plný invalidní důchod a sirotčí důchod; výzvy byly doručeny 10. 9. 2004. Dne 14. 9. 2004 krajský soud obdržel plnou moc, kterou pro obě řízení zmocnil Petr S. k zastupování Václava B. Krajský soud v Brně usneseními ze dne 29. 12. 2004 žaloby odmítl, poněvadž došel k závěru, že byly podány osobou zjevně neoprávněnou [§ 46 odst. 1 písm. c) s. ř. s.]. Usnesení byla doručena Petru S. dne 10. 1. 2005.
Žalobce (stěžovatel) obě usnesení napadl kasačními stížnostmi, v nichž namítal, že výzva, kterou byla jeho matka soudem vyzvána, aby doložila plnou moc k zastupování svého syna v řízení o žalobách proti rozhodnutím žalované, neměla formální náležitosti, jednalo se o pouhý přípis soudu, nikoli jeho usnesení; dále napadal absenci poučení o následcích, které bude mít nevyhovění této výzvě. Tímto postupem krajského soudu došlo k porušení zákona a dále k tomu, že byl stěžovateli znemožněn výkon jeho základního práva na řádný soudní proces dle čl. 36 odst. 1, 2 Listiny základních práv a svobod. Krajský soud tedy nesprávným procesním postupem a odmítnutím žalob porušil ústavní právo stěžovatele, aby se mohl domáhat ochrany svých práv u nezávislého a nestranného soudu. Stěžovatel v postupu krajského soudu spatřoval i porušení čl. 90 Ústavy, podle něhož jsou soudy povolány k tomu, aby zákonem stanoveným způsobem poskytovaly ochranu právům.
Nejvyšší správní soud nejprve řízení o obou kasačních stížnostech spojil;
Nahrávám...
Nahrávám...