dnes je 20.5.2024

Input:

č. 965/2006 Sb. NSS, Samospráva: právo veřejnosti vyjadřovat se k programu zasedání zastupitelstva kraje

č. 965/2006 Sb. NSS
Samospráva: právo veřejnosti vyjadřovat se k programu zasedání zastupitelstva kraje
k § 12 odst. 2 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění zákona č. 231/2002 Sb.
k § 86 soudního řádu správního
Občan kraje má nejen právo vyjadřovat se k projednávaným věcem zařazeným na program zasedání zastupitelstva, nýbrž má i právo vyjádřit se k samotnému programu zasedání zastupitelstva, a to ještě před jeho schválením; vyplývá to z § 12 odst. 2 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení).
(Podle usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 29. 5. 2006, čj. 15 Ca 164/2005-41)
Věc: Jiří K. proti Zastupitelstvu Ústeckého kraje o možnost veřejnosti vyjadřovat se k programu zasedání kraje.

Žalobce v žalobě na ochranu před nezákonným zásahem, kterou podal u Krajského soudu v Ústí nad Labem, požadoval, aby soud žalovanému přikázal nebránit ve výkonu práva žalobce zakotveného v § 12 odst. 2 písm. b) krajského zřízení a umožnit žalobci vyjadřovat na zasedání zastupitelstva kraje stanoviska k projednávaným věcem. Na zasedání zastupitelstva konaném dne 29. 6. 2005 totiž předsedající udělil slovo všem přihlášeným vyjma hlásícího se žalobce. Po upozornění předsedající žalobci sdělil, že nemá právo vyjádřit se k projednání programu zasedání, ale že bude mít prostor vyjádřit se k projednávaným bodům v bodě 6 „Stanoviska občanů“. Tím však žalobci záměrně znemožnil vyjádřit se k programu zasedání, čímž dochází k trvajícímu zásahu do žalobcova zákonem garantovaného práva zakotveného v § 12 odst. 2 písm. b) krajského zřízení a v čl. 9 odst. 3 jednacího řádu žalovaného, který stanoví „vyhlášení rozpravy, do které se přihlašují účastníci zasedání do jejího ukončení stisknutím tlačítka vedle mikrofonu nebo písemně. Při projednávání pravidelného bodu Stanoviska občanů k projednávaným bodům se veřejnost hlásí do diskuse zdvižením ruky“.
Žalovaný k žalobě uvedl, že v době zasedání zastupitelstva měl žalobce právo vyjadřovat se k programu zasedání zastupitelstva či k jeho projednávání, avšak nikoli před schválením programu, ale až v samostatném bodu „Stanoviska občanů k projednávaným bodům“. Krajským zřízením ani platným jednacím řádem žalovaného není dáno občanovi kraje oprávnění vznášet návrh na zařazení věci k projednání jako bod jednání zastupitelstva. V daném případě je třeba vycházet z § 12 odst. 2 písm. b) krajského zřízení, z něhož jednoznačně vyplývá, že občan kraje má právo vyjadřovat na zasedání zastupitelstva v souladu s jednacím řádem svá stanoviska k projednávaným věcem. Žalobci přitom bylo vždy umožněno vyjadřovat na zasedání zastupitelstva kraje stanoviska k projednávaným věcem. Dne 29. 6. 2005 nebylo žalobci umožněno pouze vyjádřit se k programu zasedání zastupitelstva v rámci bodu „Program“, nýbrž až v rámci bodu „Stanoviska občanů k projednávaným bodům“.
Dále žalovaný uvedl, že dne 26. 10. 2005 provedl změnu jednacího řádu v čl. 9 odst. 6, který v novém znění mj. stanoví, že „...v určeném bodu programu Stanoviska občanů k návrhu programu a k ostatním projednávaným věcem může k projednávaným věcem vyjádřit své ústní stanovisko občan
Nahrávám...
Nahrávám...