dnes je 24.7.2024

Input:

Nález 103/2002 SbNU, sv.27, K vrácení věci podle § 80 trestního řáduK uplatňování státní moci jen v případech a v mezích stanovených zákonem

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 27, nález č. 103

I. ÚS 16/02

K vrácení věci podle § 80 trestního řádu
K uplatňování státní moci jen v případech a v mezích stanovených zákonem

Porušením principu obsaženého v čl. 2 odst. 2 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“) v konečném důsledku zasáhly orgány státní moci do práva stěžovatele domáhat se stanoveným postupem svého práva u příslušného orgánu (čl. 36 odst. 1 Listiny). Procesní garance obsažená v čl. 36 odst. 1 Listiny získává spojením s ústavním principem obsaženým v čl. 2 odst. 2 Listiny materiální obsah, neboť překročení zákonem stanovené kompetence státním orgánem znamenalo ve svém důsledku neposkytnutí ochrany právu, respektive nastolení nerovného postavení dvou subjektů uplatňujících vlastnické právo k téže věci. Tím, že orgány státu svými rozhodnutími nevyloučily další možnou dispozici s předmětnými věcmi, ztížily, snad i znemožnily soudní ochranu v této fázi jen tvrzeného vlastnického práva, o jehož existenci je oprávněn rozhodnout pouze obecný soud.

Nález

Ústavního soudu (I. senátu) ze dne 12. srpna 2002 sp. zn. I. ÚS 16/02 ve věci ústavní stížnosti J. T. proti usnesení Okresního státního zastupitelství v Mostě z 9. 11. 2001 sp. zn. 1 Zt 546/2001, jímž byla zamítnuta stížnost proti usnesení Policie České republiky, Obvodního oddělení Lom, z 8. 10. 2001 č. j. ORMO-28/LO-Tč-2001, kterým bylo rozhodnuto o vrácení osobního automobilu.

I. Výrok

Usnesení Okresního státního zastupitelství v Mostě ze dne 9. 11. 2001 č. j. 1 Zt 546/2001-12 a usnesení Policie ČR, Obvodního oddělení Lom, ze dne 8. 10. 2001 č. j. ORMO-28/LO-Tč-2001 se zrušují pro rozpor s čl. 2 odst. 2 Listiny základních práv a svobod ve spojení s čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.

II. Odůvodnění

V řádně a včas podané ústavní stížnosti (§ 72 odst. 2 zákona č. 82/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů) napadl stěžovatel shora uvedená rozhodnutí. Usnesením Policie České republiky bylo rozhodnuto podle § 80 trestního řádu o vrácení osobního automobilu Škoda Felicia modré barvy včetně blíže specifikovaného příslušenství (kromě technického průkazu a osvědčení o technickém průkazu) společnosti GE C. L., a. s. Policejní orgán tak rozhodl s ohledem na právní názor vyslovený v předchozím usnesení Okresního státního zastupitelství v Mostě, jímž bylo zrušeno původní usnesení, kterým byl předmětný osobní automobil vydán stěžovateli.

V odůvodnění usnesení se uvádí, že společnost GE C. L., a. s., nabyla vozidlo na základě řádně uzavřené smlouvy v režimu obchodního zákoníku jednoznačně a toto právo je nevyvratitelné, přičemž k dalšímu řízení není třeba a nepřichází v úvahu propadnutí či zabrání věci.

Okresní státní zastupitelství v Mostě rozhodlo o stížnosti stěžovatele tak, že ji napadeným usnesením ze dne 9. 11. 2001 č. j. 1 Zt 546/2001-12 zamítlo. Vyšlo přitom ze zjištění, že společnost GE C. L., a. s., uzavřela v zastoupení P. D. dne 25. 5. 2001 s prodávající paní L. H., zastoupenou M. S., kupní smlouvu o prodeji a koupi předmětného vozidla, a to podle § 409 a násl. obchodního zákoníku.

Nahrávám...
Nahrávám...