dnes je 24.7.2024

Input:

Nález 103/2004 SbNU, sv.34, K přezkoumávání rozhodnutí finančních (daňových) orgánů soudem

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 34, nález č. 103

II. ÚS 583/03

K přezkoumávání rozhodnutí finančních (daňových) orgánů soudem

Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, které se nevypořádá s námitkou ohledně neplatnosti rozhodnutí vydaného v daňovém řízení směřující proti neúplnému výroku rozhodnutí, jehož obsah je stanoven v § 32 odst. 2 písm. d) zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, je nepřezkoumatelné a porušuje principy zakotvené v čl. 36 Listiny základních práv a svobod.

Nález

Ústavního soudu - II. senátu složeného z předsedkyně senátu JUDr. Dagmar Lastovecké a soudců JUDr. Stanislava Balíka a JUDr. Jiřího Nykodýma - ze dne 21. července 2004 sp. zn. II. ÚS 583/03 ve věci ústavní stížnosti Ing. K. V. proti rozsudku Nejvyššího správního soudu z 30. 10. 2003 sp. zn. 6 A 76/2001, kterým byla zamítnuta stěžovatelova žaloba proti rozhodnutí Ministerstva financí z 18. 5. 2001 č. j. 391/43718/1999, jímž bylo zamítnuto stěžovatelovo odvolání proti rozhodnutí Finančního ředitelství v Plzni z 12. 1. 1999 č. j. 7528/110/1998, kterým finanční ředitelství potvrdilo své původní rozhodnutí z 25. 2. 1997 v daňové věci.

Výrok

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 10. 2003 č. j. 6 A 76/2001-49 se zrušuje.

Odůvodnění

Stěžovatel se, s odvoláním na porušení čl. 2 odst. 2, čl. 4 odst. 1 a 2, čl. 10 odst. 3, čl. 11 odst. 1 a 5 a čl. 36 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“), čl. 1, 10, 90 a 95 Ústavy České republiky, domáhá zrušení v záhlaví uvedeného rozsudku, kterým byla zamítnuta žaloba stěžovatele proti rozhodnutí Ministerstva financí ze dne 18. 5. 2001 č. j. 391/43718/1999, jímž bylo zamítnuto jeho odvolání proti rozhodnutí Finančního ředitelství v Plzni ze dne 12. 1. 1999 č. j. 7528/110/1998.

Z obsahu tvrzení uvedených v ústavní stížnosti a obsahu připojených spisů Nejvyššího správního soudu a Finančního úřadu v Klatovech (nyní v Plzni) Ústavní soud ověřil, že na základě kontroly daně z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 1994 vydal dne 17. 5. 1996 Finanční úřad v Klatovech dodatečný platební výměr č. j. 12766/920/1996/MP, kterým stěžovateli stanovil daň ve výši 111 168 Kč. Odvolání stěžovatele Finanční ředitelství v Plzni rozhodnutím ze dne 25. 2. 1997 č. j. 1959/110/97 zamítlo. Ministerstvo financí na základě žádosti stěžovatele rozhodnutím ze dne 8. 7. 1998 č. j. 391/55146/1997 povolilo podle § 55b zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, (dále též „zákon č. 337/1992 Sb.“) přezkum rozhodnutí Finančního ředitelství v Plzni ze dne 25. 2. 1997, neboť správce daně v předcházejícím řízení neprokázal existenci skutečností vyvracejících tvrzení stěžovatele. Finanční ředitelství v Plzni po provedeném přezkumném řízení vydalo dne 12. 1. 1999 rozhodnutí č. j. 7528/110/1998, kterým potvrdilo své původní přezkoumávané rozhodnutí ze dne 25. 2. 1997. Ministerstvo financí pak dne 18. 5. 2001 odvolání zamítlo, neboť v přezkumném řízení byly prokázány skutečnosti, které vyvracely úplnost, správnost a průkaznost účetnictví stěžovatele, daň tak nebylo možno stanovit dokazováním, a byly proto splněny podmínky pro stanovení daně

Nahrávám...
Nahrávám...