dnes je 18.7.2024

Input:

Nález 104/1996 SbNU, sv.6, K otázce svobodné soutěže politických sil v demokratické společnosti

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 6, nález č. 104

IV. ÚS 275/96

K otázce svobodné soutěže politických sil v demokratické společnosti

Jestliže účelem zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, je realizovat a blíže upravit základní politické právo volit a být volen, pak sporná ustanovení tohoto zákona musí být interpretována v duchu čl. 22 Listiny základních práv a svobod. Za takový výklad považuje Ústavní soud toliko výklad, který je k tomuto základnímu právu vstřícný - tedy takový, aby bylo umožněno volit a být volen a ne naopak.

Nález

Ústavního soudu České republiky (IV. senátu) ze dne 15. října 1996 sp. zn. IV. ÚS 275/96 ve věci ústavní stížnosti PhDr. J. Š. proti usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze 7. 10. 1996 sp. zn. Ovs 78/96/Št o zamítnutí návrhu na registraci kandidáta pro volby do Senátu a proti rozhodnutím Ústřední volební komise z 27. 9. 1996 č. j. ÚVK 281/1996 a Obvodní volební komise volebního obvodu č. 54 z 18. 9. 1996, kterými byla odmítnuta přihláška kandidáta pro volby do Senátu k registraci.

I. Výrok

Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 7. 10. 1996 sp. zn. Ovs 78/96/Št, rozhodnutí Ústřední volební komise ze dne 27. 9. 1996 č. j. ÚVK 281/1996 a rozhodnutí Obvodní volební komise volebního obvodu č. 54 se sídlem ve Znojmě, kterým byla odmítnuta přihláška PhDr. J. Š. k registraci pro volby do Senátu Parlamentu České republiky, se zrušují.

II. Odůvodnění

V ústavní stížnosti doručené Ústavnímu soudu dne 11. 10. 1996 se stěžovatel domáhá zrušení usnesení Nejvyššího soudu ze dne 7. 10. 1996 sp. zn. Ovs 78/96/Št, kterým byl zamítnut návrh na jeho registraci jako kandidáta pro senátní volby ve volebním obvodu č. 54, když předtím jeho přihlášku k registraci odmítla dne 18. 9. 1996 obvodní volební komise a kdy ani jeho odvolání k Ústřední volební komisi nebylo úspěšné. Všechny tyto orgány jako důvod odmítnutí registrace uvedly, že přihláška neobsahovala doklad o státním občanství České republiky a byla tedy neúplná. Při jednání dne 15. 10. 1996 pak stěžovatel návrh doplnil v tom směru, že kromě zrušení usnesení Nejvyššího soudu požaduje též zrušení souvisejících rozhodnutí Ústřední volební komise a obvodní volební komise.

Stěžovatel uvádí, že si je samozřejmě vědom toho, že státní občanství České republiky je podle čl. 19 odst. 2 Ústavy České republiky jednou z podmínek kandidatury. Podle jeho názoru však volební zákon nestanoví, jakým konkrétním způsobem má být státní občanství dokladováno. Taková úprava je obsažena v zákoně č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, konkrétně v § 20, který rozlišuje celkem čtyři druhy dokladů, které jsou si rovnocenné. Pod písmenem a) je zde uveden občanský průkaz, který je v praxi používán nejčastěji. Tímto dokladem také prokázal své státní občanství při podání přihlášky zapisovateli obvodní volební komise dne 16. 9. 1996 a chtěl předložit i jeho kopii. To však zapisovatel komise odmítl. Stěžovatel si proto bez zbytečného odkladu (tentýž den) opatřil osvědčení o státním občanství z Magistrátu města Brna, které spolu s ověřenou kopií doručil zapisovateli obvodní

Nahrávám...
Nahrávám...