dnes je 16.6.2024

Input:

Nález 104/2007 SbNU, sv.45, K podmínkám změny judikatury soudu nejvyšší instanceK přezkumu lékařského posudku správními soudy

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 45, nález č. 104

III. ÚS 117/07

K podmínkám změny judikatury soudu nejvyšší instance
K přezkumu lékařského posudku správními soudy

Judikatura nemůže být bez vývoje a není vyloučeno, aby (a to i při nezměněné právní úpravě) byla nejen doplňována o nové interpretační závěry, ale i měněna. Každá změna rozhodovací soudní praxe, zvláště jde-li o praxi nejvyšší soudní instance povolané také ke sjednocování judikatury nižších soudů, je ovšem jevem ve své podstatě nežádoucím, neboť takovouto změnou je zjevně narušen jeden z principů demokratického právního státu, a to princip předvídatelnosti soudního rozhodování. To je prioritním důvodem, proč platná právní úprava předepisuje pro soudy nejvyšších instancí i pro Ústavní soud zvláštní a závazná pravidla přijímání rozhodnutí v situacích, kdy jimi má být jejich dosavadní judikatura překonána [srov. např. § 20 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), § 17 soudního řádu správního a § 23 zákona o Ústavním soudu].

Vyložené zásady je nutno zvlášť důsledně dodržovat tehdy, je-li důsledkem změny judikatury odepření soudního přezkumu takového správního rozhodnutí, které v minulosti soudně přezkoumáváno bylo, čili jinak řečeno, je-li tímto důsledkem odepření práva na přístup k soudu, a to byť i jen soudem tvrzeně dočasného (tj. ve správní větvi soudnictví). Také v nyní Ústavním soudem posuzované věci s ohledem na její stav a s ohledem na obsah dřívějšího rozhodnutí Nejvyššího správního soudu vyjadřujícího zcela opačný názor na danou problematiku je třeba dovodit, že před přijetím napadeného rozhodnutí mělo být v procesu vedeném před Nejvyšším správním soudem aplikováno ustanovení § 17 odst. 1 soudního řádu správního, jež je pro Nejvyšší správní soud závazným pravidlem pro přijímání od dosavadní judikatury se lišícího rozhodnutí.

Nález

Ústavního soudu - III. senátu složeného z předsedy senátu Jana Musila a soudců Pavla Holländera a Jiřího Muchy - ze dne 20. června 2007 sp.zn. III. ÚS 117/07 ve věci ústavní stížnosti stěžovatele P. R. protirozsudku Krajského soudu v Ostravě sp. zn. 22 Ca 376/2003 ze dne 11. 10. 2004 a rozsudku Nejvyššího správního soudu sp. zn. 6 Ads 19/2005 ze dne 24. 10. 2006, jímž byl zrušen citovaný rozsudek Krajského soudu v Ostravě a byla odmítnuta správní žaloba proti rozhodnutíKrajského úřadu Moravskoslezského kraje č. j. SZ/9482/03/Oc ze dne 21. 7. 2003, kterým byl potvrzen lékařský posudek o dlouhodobé nezpůsobilosti stěžovatele k výkonu práce horníka v rubání.

Výrok

Rozsudek Nejvyššího správního soudu sp. zn. 6 Ads 19/2005 ze dne 24. 10. 2006 se zrušuje.

Ústavní stížnost směřující proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě sp. zn. 22 Ca 376/2003 ze dne 11. 10. 2004 se odmítá.

Odůvodnění

Stěžovatel svou včas podanou ústavní stížností napadá, s tvrzením porušení základních práv zaručovaných čl. 26 odst. 1 a 3, čl. 28 a čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“) i čl. 6 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (dále jen „Úmluva“), v

Nahrávám...
Nahrávám...