dnes je 18.7.2024

Input:

Nález 11/2005 SbNU, sv.36, Ke smlouvě o obstarání věci

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 36, nález č. 11

II. ÚS 402/02

Ke smlouvě o obstarání věci

Podle § 733 občanského zákoníku se smlouvou o obstarání věci obstaratel zavazuje objednateli obstarat určitou věc, a to i prostřednictvím jiné osoby. V případě uzavření této smlouvy, kdy obstaratel využil služeb třetí osoby [např. jiné cestovní kanceláře - před novelou občanského zákoníku provedenou zákonem č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, jíž byl nově zaveden institut tzv. cestovní smlouvy], objednatel zůstává i tehdy v právním vztahu s obstaratelem. Pokud objednatel připomíná nejasnosti v souvislosti s formulací smlouvy, bylo na něm, aby tyto nejasnosti při uzavírání smlouvy odstranil, a Ústavní soud považuje za vhodné připomenout obecnou zásadu občanského práva „právo svědčí bdělým“.

Obecné soudy se v dané věci dostatečně nezabývaly otázkou právního charakteru uzavřené smlouvy o obstarání zájezdu, a tedy otázkou subjektu, s nímž objednateli vznikl uzavřením smlouvy o obstarání zájezdu závazkový vztah.

Učiněné právní závěry obecných soudů svým důsledkem znamenají dotčení základního práva stěžovatelky na spravedlivý proces, zaručeného jí v čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.

Nález

Ústavního soudu - IV. senátu* složeného z předsedkyně senátu JUDr. Michaely Židlické a soudců JUDr. Elišky Wagnerové a JUDr. Miloslava Výborného - ze dne 19. ledna 2005 sp. zn. II. ÚS 402/02 ve věci ústavní stížnosti D. J. proti rozsudku Okresního soudu v Chebu z 10. 10. 2000 sp. zn. 9 C 54/99 ve znění doplňujícího rozsudku z 10. 8. 2001, jímž bylo stěžovatelce uloženo zaplatit vedlejšímu účastníkovi peněžitou částku s příslušenstvím, a proti potvrzujícímu rozsudku Krajského soudu v Plzni z 28. 3. 2002 sp. zn. 10 Co 721/2001.

Výrok

Rozsudek Okresního soudu v Chebu č. j. 9 C 54/99-20 ze dne 10. 10. 2000 ve znění doplňujícího rozsudku ze dne 10. 8. 2001 ve výrocích sub I a III a rozsudek Krajského soudu v Plzni sp. zn. 10 Co 721/2001 ze dne 28. 3. 2002 se zrušují.

V části napadající výrok sub II rozsudku Okresního soudu v Chebu č. j. 9 C 54/99-20 ze dne 10. 10. 2000 se ústavní stížnost odmítá.

Odůvodnění

Stěžovatelka se svou včas podanou ústavní stížností domáhá s odvoláním na porušení čl. 96 odst. 1 Ústavy České republiky (dále jen „Ústava“) a čl. 10 odst. 1 a čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“) zrušení shora označených rozhodnutí obecných soudů.

Jak stěžovatelka uvádí v ústavní stížnosti, rozsudkem Okresního soudu v Chebu č. j. 9 C 54/99-20 ze dne 10. 10. 2000 ve znění doplňujícího rozsudku ze dne 10. 8. 2001 jí bylo uloženo zaplatit Jiřímu K. (vedlejší účastník) částku 33 000 Kč s příslušenstvím s ohledem na smluvní vztah tohoto vedlejšího účastníka a stěžovatelky, která jako majitelka cestovní kanceláře měla s ním uzavřít smlouvu o obstarání věci podle ustanovení § 733 občanského zákoníku (dále jen „obč. zák.“), kdy jejím předmětem byl zahraniční zájezd pro tři osoby v ceně 33 000

Nahrávám...
Nahrávám...