dnes je 24.7.2024

Input:

Nález 115/2000 SbNU, sv.19, K účastníkům stavebního řízení

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 19, nález č. 115

II. ÚS 59/99

K účastníkům stavebního řízení

Rozhodující není existence fyzické hranice mezi pozemkem stavebníka a další osoby, ale možnost, že i přes jistou bagatelní vzdálenost může dojít k porušení či ohrožení jejích práv. Tento závěr by bylo třeba vyslovit tím spíše, že další osoba přestala být „sousedem“, a tím i účastníkem původního řízení jen na základě toho, že stavebník odprodal třímetrový pruh pozemku svým rodičům. Tímto postupem tak s touto další osobou nebylo jednáno jako s účastnicí, a ona tak neměla možnost uplatňovat opravné prostředky.

Pozemek, tvořící nyní hranici mezi pozemkem stavebníka a další osoby, vznikl odprodejem části stavebníkova pozemku osobám blízkým (stavebníkovým rodičům). Ústavní soud má za to, že nelze vyloučit společné zájmy stavebníka a osob blízkých na straně jedné, a tím i eventuální dotčení práv další osoby na straně druhé. Tím spíše je třeba, aby taková osoba byla přizvána jako účastník k řízení, v němž by svá práva mohla hájit.

Nález

Ústavního soudu (II. senátu) ze dne 3. srpna 2000 sp. zn. II. ÚS 59/99 ve věci ústavní stížnosti společnosti H., s. r. o., proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích z 16. 12. 1998 sp. zn. 10 Ca 344/98, jímž bylo zastaveno řízení o stěžovatelčině žalobě proti rozhodnutí Městského úřadu v Třeboni z 8. 8. 1997 č. j. výst. 656/1186/97, kterým byla ve sloučeném územním a stavebním řízení povolena stavba ordinace a bytu stavebníku MUDr. J. B.

I. Výrok

Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 16. 12. 1998 č. j. 10 Ca 344/98-8 a rozhodnutí Městského úřadu v Třeboni ze dne 8. 8. 1997 č. j. výst. 656/1186/97 se zrušují.

II. Odůvodnění

Stěžovatelka se svým návrhem domáhá s odvoláním na porušení čl. 11 odst. 3 a čl. 36 odst. 2 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“) zrušení rozhodnutí Krajského soudu v Českých Budějovicích z 16. 12. 1998 sp. zn. 10 Ca 344/98, neboť tento soud tím, že zastavil řízení, odmítl stěžovatelce právo na soudní ochranu před zvůlí správního orgánu.

Žalobou se stěžovatelka domáhala ochrany svých práv proti rozhodnutí Městského úřadu v Třeboni ze dne 8. 8. 1997 č. j. výst. 656/1186/97, kterým byla ve sloučeném územním a stavebním řízení povolena stavba ordinace a bytu stavebníku MUDr. J. B. (dále jen „stavebník“). Stěžovatelka již v předchozím řízení, které bylo z podnětu stavebníka zastaveno, uplatnila jako vlastník sousedního pozemku a účastník stavebního řízení námitky proti projektu nerespektujícímu technické podmínky stavby vymezené obecně závaznými předpisy, což by se v případě realizace stavby dotýkalo jejích oprávněných zájmů a práv. Podle jejího názoru správní orgán v téže věci za zcela nezměněných podmínek a beze změny vadného projektu v tomto sloučeném řízení ji záměrně jako účastníka řízení pominul, a tím ji zbavil možnosti uplatnit proti rozhodnutí správního orgánu řádné opravné prostředky, neboť o nově probíhajícím řízení nevěděla, a rozhodnutí správního orgánu o umístění a povolení stavby tak nabylo právní moci již v prvním stupni. Tvrzení stavebního úřadu, že nemohla být účastníkem sloučeného územního a stavebního řízení, neboť

Nahrávám...
Nahrávám...