dnes je 24.7.2024

Input:

Nález 129/2001 SbNU, sv.23, K právu na projednání věci bez zbytečných průtahů

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 23, nález č. 129

IV. ÚS 146/01

K právu na projednání věci bez zbytečných průtahů

Pokud orgán veřejné moci nerespektuje při rozhodování vlastní interní předpisy o lhůtách pro vyřízení odvolání, nutno takový postup hodnotit jako porušení práva občana na vyřízení jeho věci v přiměřené lhůtě (čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod).n

Nález

Ústavního soudu (IV. senátu) ze dne 28. srpna 2001 sp. zn. IV. ÚS 146/01 ve věci ústavní stížnosti R. V. proti nečinnosti Finančního ředitelství v Ústí nad Labem ve věci stěžovatelova odvolání proti platebnímu výměru Finančního úřadu v Žatci z 28. 4. 1998 č. j. 18215/98/203970/1739.

I. Výrok

Finanční ředitelství v Ústí nad Labem ve věci odvolání proti platebnímu výměru č. j. 18215/98/203970/1739 ze dne 28. 4. 1998 porušilo právo stěžovatele, aby jeho věc byla projednána bez zbytečných průtahů.

II. Odůvodnění

Dne 8. 3. 2001 byla Ústavnímu soudu doručena ústavní stížnost směřující proti jinému zásahu orgánu veřejné moci - nečinnosti finančního ředitelství - ve věci odvolání ze dne 28. 5. 1998 proti platebnímu výměru vydanému Finančním úřadem v Žatci ze dne 28. 4. 1998 č. 13, č. j. 18215/98/203970/1739.

Stěžovatel uvádí, že v jeho věci bylo zahájeno řízení u finančního úřadu dne 19. 2. 1997, kdy podal přiznání k dani z příjmů (správně zřejmě DPH) za měsíc leden 1997. Finanční úřad zahájil vytýkací řízení podle § 43 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o správě daní a poplatků“) dne 26. 2. 1997. Poté, co stěžovatel doložil požadované doklady, byla mu dne 21. 3. 1997 doručena další výzva, na kterou stěžovatel reagoval a předložil požadované doklady. Přesto byl opětovně vyzván k předložení dokladů ještě i 27. 5. 1997. Dne 6. 4. 1998 stěžovatel učinil stížnost na liknavý přístup finančního úřadu ve věci ukončení vytýkacího řízení a vyměření nadměrného odpočtu. Dne 28. 4. 1998 vydal Finanční úřad v Žatci platební výměr. Na stěžovatelovu žádost bylo k tomuto platebnímu výměru podáno vysvětlení, avšak ani v tomto vysvětlení nebylo uvedeno, v čem finanční úřad shledává zastření skutečného stavu stavem formálněprávním. Z toho důvodu podal stěžovatel dne 28. 5. 1998 odvolání proti platebnímu výměru.

Dne 21. 8. 1998 podal stěžovatel stížnost proti liknavému přístupu správce daně, ve které uvedl, že ačkoliv maximálně spolupracoval se správcem daně, je celá věc stále ve stadiu šetření místního finančního úřadu. Finanční ředitelství stěžovateli sdělilo, že věc bude vyřízena nejpozději do 23. 9. 1998, neboť v uvedené věci je postupováno podle vládní vyhlášky č. 150/1958 Ú. l., o vyřizování stížností, oznámení a podnětů pracujících. Dopisem ze dne 26. 8. 1998 byl stěžovatel informován finančním úřadem, že stále postupuje v řízení v jeho věci, a to na základě prodloužení lhůty k vyřízení věci, poskytnuté Finančním ředitelstvím v Ústí nad Labem podle směrnice D - 125. Současně bylo stěžovateli sděleno, že podané odvolání může nadále doplňovat, a to až do té doby, než o něm bude rozhodnuto. Stěžovatel využil tuto možnost a odvolání ze dne 28. 5. 1998 doplnil ve dnech 8. 9. 1998, 28. 1.

Nahrávám...
Nahrávám...