dnes je 18.7.2024

Input:

Nález 24/2001 SbNU, sv.21, K žádosti o propuštění z vazby a s tím spojené nabídce peněžité záruky

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 21, nález č. 24

III. ÚS 439/2000

K žádosti o propuštění z vazby a s tím spojené nabídce peněžité záruky

Vzhledem k tomu, že navrhovatelé v projednávané věci již dříve podali ústavní stížnost proti rozhodnutím týchž obecných soudů o vzetí jednoho ze stěžovatelů do vazby a že Ústavní soud napadená rozhodnutí obecných soudů zrušil, je zřejmé, že důvody vazby nebyly dány od samého počátku. S ohledem na to je potom zjevně nadbytečné v souvislosti s nyní podanou ústavní stížností přezkoumávat existenci vazebních důvodů v této fázi trestního řízení vedeného proti stěžovateli, když jeho nynější ústavní stížnost směřuje proti rozhodnutím týchž obecných soudů v souvislosti s jeho žádostí o propuštění z vazby a v této souvislosti i s tím spojenou nabídkou peněžité záruky.

Nález

Ústavního soudu (III. senátu) ze dne 6. února 2001 sp. zn. III. ÚS 439/2000 ve věci ústavní stížnosti N. T. T. a H. M. H. proti usnesení Městského soudu v Praze z 28. 4. 2000 sp. zn. 44 To 481/2000 a usnesení Obvodního soudu pro Prahu 6 z 5. 4. 2000 sp. zn. Nt 160/2000 o žádosti o propuštění z vazby a s tím spojené nabídce peněžité záruky.

I. Výrok

1. Usnesení Městského soudu v Praze sp. zn. 44 To 481/2000 ze dne 28. 4. 2000 a usnesení Obvodního soudu pro Prahu 6 sp. zn. Nt 160/2000 ze dne 5. 4. 2000 ohledně N. T. T. se zrušují.

2. Návrh H. M. H. se odmítá.

II. Odůvodnění

Návrhem na zahájení řízení o ústavní stížnosti ze dne 24. 7. 2000 navrhovatelé brojí proti usnesení Městského soudu v Praze sp. zn. 44 To 481/2000 ze dne 28. 4. 2000 ve spojení s unesením Obvodního soudu pro Prahu 6 sp. zn. Nt 160/2000 ze dne 5. 4. 2000. Napadenými usneseními bylo rozhodováno o vazbě navrhovatele Ing. N. T. T. v souvislosti s peněžitou zárukou (kaucí) nabídnutou druhou navrhovatelkou H. M. H. Vydáním uvedených rozhodnutí měla potom být zasažena základní, ústavně zaručená práva, a to u prvého navrhovatele právo na osobní svobodu podle čl. 8 odst. 2 a 5 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“), v případě obou navrhovatelů právo na soudní ochranu podle čl. 36 odst. 1 Listiny.

Z vyžádaného spisu Obvodního soudu pro Prahu 6 sp. zn. Nt 160/2000 Ústavní soud zjistil, že prvý navrhovatel dne 23. 3. 2000 podal žádost o propuštění z vazby, do které byl vzat usnesením Obvodního soudu pro Prahu 6 dne 4. 11. 1999 pod sp. zn. Nt 349/99, a to z důvodů uvedených v § 67 odst. 1 písm. b) a c) a odst. 2 trestního řádu (dále jen „tř. ř.“). V žádosti uvedl, že dle jeho názoru v té chvíli již není dán koluzní důvod vazby s tím, že chápe v dané chvíli orgány činnými v trestním řízení pouze shledávanou existenci důvodů vazby předstižné. Pro tento případ nabídl písemný slib [§ 73 odst. 1 písm. b) tr. ř.], případně složení peněžité záruky (§ 73a tr. ř.) svou manželkou, druhou navrhovatelkou. Za dané situace vydal Obvodní soud pro Prahu 6 usnesení ze dne 5. 4. 2000 č. j. Nt 160/2000-8, v jehož výrokové části rozhodl, že koluzní důvod vazby již netrvá, písemný slib navrhovatele (obviněného) se nepřijímá, a také tak, že přijal peněžitou záruku a navrhovatele propustil na svobodu. V odůvodnění uvedl, proč

Nahrávám...
Nahrávám...