dnes je 18.7.2024

Input:

Nález 53/2004 SbNU, sv.33, K určení výše výživného pro nezletilé děti

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 33, nález č. 53

IV. ÚS 244/03

K určení výše výživného pro nezletilé děti

Obecný soud pochybil, pokud určil výši výživného k dětem pouze na základě příjmů, které otec dosahoval v posuzovaném období, aniž by celkově zhodnotil jeho majetkové poměry a životní úroveň. Při hodnocení majetkových poměrů rodiče je ovšem nutno přihlédnout nejen k fakticky dosahovaným příjmům, ale i k celkové sumě jeho movitého a nemovitého majetku a ke způsobu jeho života.

Výši výživného měl soud určit na základě všech těchto řádně zjištěných skutečností, přičemž lze přisvědčit názoru stěžovatelky, že pokud by takto určené výživné, odpovídající odůvodněným potřebám dětí, nebyl otec schopen ze svých nízkých příjmů platit, musel by část svého majetku zpeněžit a takto získané peníze pro placení výživného použít.

Nález

Ústavního soudu (III. senátu)* ze dne 8. dubna 2004 sp. zn. IV. ÚS 244/03 ve věci ústavní stížnosti B. K. proti rozsudku Městského soudu v Praze z 11. 2. 2003 sp. zn. 55 Co 439/2002, jímž byl změněn rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 4 z 12. 9. 2002 sp. zn. P 522/2000 o uložení vyživovací povinnosti otci nezletilých dětí.

Výrok

Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 11. února 2003 sp. zn. 55 Co 439/2002 se ve výrocích II. a III. zrušuje.

Odůvodnění

I.

Včas a řádně podanou ústavní stížností co do náležitostí stanovených zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o Ústavním soudu“) se stěžovatelka domáhá zrušení rozhodnutí odvolacího soudu blí- že označeného v záhlaví tohoto nálezu, a to pro porušení čl. 32 odst. 4 a čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“).

Z obsahu spisu Ústavní soud zjistil:

Rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 11. 6. 2001 sp. zn. P 522/2000 byly nezletilé děti Nika K., nar. 4. 10. 1984, Martin K., nar. 30. 4. 1986, Benedikt K., nar. 10. 3. 1988, František K., nar. 16. 10. 1990, Markéta K., nar. 6. 2. 1993, Šimon K., nar. 31. 12. 1994, Matouš K., nar. 25. 9. 1996, a Vojtěcha. K., nar. 26. 8. 1998, svěřeny do péče stěžovatelky. Otci nezletilých dětí Ing. M. K. byla uložena povinnost přispívat na jejich výživu ode dne 1. 6. 2001 částkami ve výši 1500 Kč měsíčně pro výživu nezletilé Niky, 1000 Kč měsíčně pro výživu nezletilého Martina, 900 Kč měsíčně pro výživu nezletilého Benedikta, 900 Kč měsíčně pro výživu nezletilého Františka, 900 Kč měsíčně pro výživu nezletilé Markéty, 900 Kč měsíčně pro výživu nezletilého Šimona, 700 Kč měsíčně pro výživu nezletilého Matouše a 700 Kč měsíčně pro výživu nezletilého Vojtěcha, přičemž tato úprava byla platná i pro dobu po rozvodu manželství rodičů. Tento rozsudek byl usnesením Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 31. 8. 2001 sp. zn. P 522/2000 doplněn o výrok, že žádný z účastníků nemá nárok na náhradu nákladů řízení.

Na základě odvolání Ing. M. K. byl rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 14. 12. 2001 sp. zn. 51 Co 541, 542/2001 potvrzen rozsudek soudu prvního stupně ve výroku o výchově dětí a ve výroku o výživném pro dobu po rozvodu manželství rodičů. Ve výroku o výživném za trvání manželství a ve výroku o nákladech řízení byl napadený rozsudek

Nahrávám...
Nahrávám...