dnes je 24.7.2024

Input:

Nález 54/2005 SbNU, sv.36, K závaznosti rozhodnutí Ústavního souduK protiprávnosti uložení pořádkové pokuty za nepředložení důkazu proti vlastní osobě

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 36, nález č. 54

III. ÚS 561/04

K závaznosti rozhodnutí Ústavního soudu
K protiprávnosti uložení pořádkové pokuty za nepředložení důkazu proti vlastní osobě

Pokud orgány činné v trestním řízení nereflektovaly ústavněprávní výklad dané problematiky vyložený v obecně přístupných nálezech Ústavního soudu, porušily tím, vycházeno ze smyslu a účelu efektivního a smysluplného koncentrovaného (specializovaného) ústavního soudnictví, majícího nezanedbatelnou funkci při sjednocování rozhodovací praxe v oblasti ústavně zaručených kautel (samotný Ústavní soud může překonat vlastní právní názor vyslovený v nálezu pouze procedurou realizovanou v důsledku postupu ve smyslu § 23 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu), maximu plynoucí z čl. 89 odst. 2 Ústavy České republiky, dle níž vykonatelná rozhodnutí Ústavního soudu jsou závazná pro všechny orgány a osoby [sp. zn. III. ÚS 252/04, Sbírka nálezů a usnesení Ústavního soudu (dále jen „Sbírka rozhodnutí“), svazek 36, nález č. 16]. Nerespektování právního názoru Ústavního soudu vyjádřeného v nálezu ze strany orgánu veřejné moci nadto zakládá porušení principu rovnosti, jakož i dotčení v právní jistotě občanů (sp. zn. II. ÚS 76/95, sp. zn. I. ÚS 70/96, sp. zn. III. ÚS 127/96, sp. zn. III. ÚS 187/98, sp. zn. III. ÚS 206/98, sp. zn. III. ÚS 648/2000 - Sbírka rozhodnutí, svazek 4, nález č. 47; svazek 7, nález č. 29; svazek 5, nález č. 68; svazek 12, nález č. 112; svazek 11, nález č. 80; svazek 22, nález č. 60 - a další).

Nález

Ústavního soudu - III. senátu složeného z předsedy senátu JUDr. Jiřího Muchy a soudců JUDr. Pavla Holländera a JUDr. Jana Musila - ze dne 10. března 2005 sp. zn. III. ÚS 561/04 ve věci ústavní stížnosti Dipl. Ing. G. S., občana SRN, proti usnesení Městského státního zastupitelství v Praze ze 14. 6. 2004 sp. zn. KZv 84/2002 a usnesení policejního orgánu Policie České republiky, Správy hlavního města Prahy, služby kriminální policie a vyšetřování, odboru hospodářské kriminality, ze 4. 5. 2004 ČTS: PSP 2211/OHK-2001 o uložení pořádkové pokuty obviněnému z důvodu nevyhovění výzvě k vydání věci (účetnictví firmy).

Výrok

Usnesení Městského státního zastupitelství v Praze ze dne 14. června 2004 č. j. KZv 84/2002-167 a usnesení policejního orgánu Policie České republiky, Správy hlavního města Prahy, služby kriminální policie a vyšetřování, odboru hospodářské kriminality, ze dne 4. května 2004 ČTS: PSP-2211/OHK-2001 se zrušují.

Odůvodnění

Včas podanou, jakož i z pohledu ostatních zákonných náležitostí formálně bezvadnou ústavní stížností stěžovatel napadl v záhlaví uvedená rozhodnutí orgánů činných v trestním řízení s tvrzením, že se jimi cítí být dotčen ve svých ústavně zaručených základních právech zakotvených v čl. 37 odst. 1 a 4 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“). Blíže rozvedené stížnostní body návrhu, jimiž podepřel svou ústavněprávní argumentaci, založil primárně dílem na přesvědčení, dle něhož jako obviněný z trestného činu zpronevěry nemůže být prostřednictvím ukládání pořádkové pokuty donucován k vydání účetnictví firmy,

Nahrávám...
Nahrávám...