dnes je 24.7.2024

Input:

Nález 91/1996 SbNU, sv.6, K otázce normativních právních aktů podle právního řádu České republiky

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 6, nález č. 91

III. ÚS 105/95

K otázce normativních právních aktů podle právního řádu České republiky

Pokud jde o určující otázku, zda totiž v dané věci Účtová osnova a směrnice k účtové osnově pro hospodářské organizace (ve znění platném pro zemědělské organizace vydaná MZVŽ ČSR) jsou či nejsou normativním aktem (obecně závazným právním předpisem), vychází Ústavní soud z názoru, že nikoli ve všech případech, kdy ústavně právní normy odkazují na zákon, je vyloučena bližší úprava nižšími normativními akty. Tak je tomu ovšem pouze tehdy, kdy ústavní zákon takovou úpravu vyhrazuje výslovně pouze zákonu (čl. 4 odst. 3, čl. 8 odst. 2, 3, 5, 6, čl. 39 Listiny základních práv a svobod, čl. 104 Ústavy České republiky), nikoli však v případě čl. 4 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, podle kterého povinnosti mohou být ukládány toliko na základě zákona a v jeho mezích a jen při zachování základních práv a svobod. Normativní akty nižší právní síly mohou tedy na základě zákona a v jeho mezích vydávat i ministerstva a jiné správní úřady, jsou-li k tomu zmocněny zákonem. Takový normativní akt nižší právní síly se ovšem nesmí posunovat do terciární roviny, když právní řád České republiky terciární tvorbu práva nepřipouští. Obsah v daném případě stanovené účtové osnovy se musí krýt alespoň se sekundárním normativním aktem.

Nález

Ústavního soudu České republiky (III. senátu) ze dne 3. října 1996 sp. zn. III. ÚS 105/95 ve věci ústavní stížnosti Zemědělského družstva S. proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze 6. 3. 1995 sp. zn. 29 Ca 139/94 o přezkoumání rozhodnutí orgánů veřejné správy ve věci daňové povinnosti.

I. Výrok

Rozsudek Krajského soudu v Brně sp. zn. 29 Ca 139/94 ze dne 6. 3. 1995 se zrušuje.

II. Odůvodnění

Včas podanou ústavní stížností se stěžovatel domáhal zrušení rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 6. 3. 1995 sp. zn. 29 Ca 139/94 s tvrzením, že jím byla porušena jeho základní práva zaručená čl. 2 odst. 3, čl. 4 odst. 1 a čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod.

Dodatečným platebním výměrem Finančního úřadu Brno-venkov, ze dne 21. 9. 1992 čj. 1962/92-262 Švh byla stěžovateli doměřena daň ze zisku ve výši 513500 Kčs a penále ve výši 31750 Kčs, a to na základě finanční kontroly provedené podle § 6 a § 12 zákona ČNR č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech. Platební výměr byl vystaven podle směrnice Ministerstva zemědělství a výživy ČSR čj. VII/1-14879/85, která byla schválena FMF ČSSR v roce 1985 a upravena v roce 1988 pod čj. V/1-15042/88. Finanční úřad odůvodnil své rozhodnutí zjištěnými nedoplatky daně za uplynulá léta.

Proti tomuto rozhodnutí podal stěžovatel odvolání do částky 349250 Kčs, o kterém rozhodovalo Finanční ředitelství v Brně. V odvolání uváděl, že finanční úřad nedodržel některá ustanovení zákona č. 71/1967 Sb. tím, že prováděl kontrolu podle směrnice čj. VII/1-14 879/85 a její úpravy čj. V/1-15 042/88, která není obecně závazným právním předpisem, jelikož nebyla registrována ve Sbírce zákonů. Ve Sbírce zákonů byla registrována jiná směrnice (čj. VII/9 333/85), podle které stěžovatel postupoval.

Finanční

Nahrávám...
Nahrávám...