dnes je 16.6.2024

Input:

Žádost zaměstnance o čerpání rodičovské dovolené podle § 196 ZP

27.5.2024, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 5 minut

3.11.4
Žádost zaměstnance o čerpání rodičovské dovolené podle § 196 ZP

JUDr. Věra Bognárová

Vzor

Zaměstnavatel ..................................................... . (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ) zastoupený ...............................................

Zaměstnanec ................................... (jméno a příjmení), narozen dne ..................... .................................. trvale bytem .........................

(dále jen "zaměstnavatel“ a "zaměstnanec“)

Věc

Žádost o čerpání rodičovské dovolené

Podle § 196 ZP žádám z důvodu péče o mého syna ............... (jméno), nar. dne ....... o čerpání rodičovské dovolené na dobu od......... do.............................

V ..................... dne ...................

.........................................

Zaměstnanec

Zaměstnavatel převzal dne .......

Právní úprava

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění

  • § 196 ZP

Komentář

Rodičovská dovolená je překážka v práci, kterou je zaměstnavatel povinen zaměstnanci, který o to písemně požádá, v požadovaném rozsahu s přihlédnutím k maximálně možné době jejího čerpání poskytnout. Pravidla čerpání rodičovské dovolené upravuje § 196 ZP. Rodičovská dovolená přísluší matce dítěte po skončení mateřské dovolené (která se poskytuje v rozsahu 28, příp. v případě vícerčat 37 týdnů). Otci dítěte se poskytuje od narození dítěte, v obou případech v rozsahu, o jaký požádají, ne však déle než do doby, kdy dítě dosáhne věku 3 let. Rodičovská dovolená je tak pracovní volno, které se poskytuje maximálně v rozsahu 3 let. Vzor se použije jak pro zaměstnankyni, tak zaměstnance.

Rodičovská dovolená se může se čerpat vcelku, ale také po částech. Rodičovská dovolená se může čerpat také opakovaně, tzn., že zaměstnanec ji může čerpat nejprve např. v rozsahu 1 nebo 6 měsíců, poté může rok pracovat a zbytek rodičovské dovolené až do 3 let věku dítěte může čerpat i poté, co mezitím pracoval. Počet opakování čerpání rodičovské dovolené není stanoven. Není stanovena ani minimální doba čerpání rodičovské dovolené. Rodičovskou dovolenou mohou čerpat oba rodiče současně, a to i v případě, že mají pracovněprávní vztah sjednaný se stejným zaměstnavatelem, nebo postupně či střídavě, záleží na jejich rozhodnutí. Čerpání rodičovské dovolené je překážkou v práci upravenou zákoníkem práce. Po dobu jejího čerpání se neposkytuje náhrada mzdy ani platu ani odměny v právním vztahu založeném dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti (i v těchto vztazích lze o čerpání rodičovské dovolené požádat). Rodičovský příspěvek, který je poskytován k péči o dítě, je poskytován jako státní příspěvek ze státní sociální podpory za podmínek upravených zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře. Žádnou souvislost s čerpáním rodičovské dovolené jako překážky v práci poskytované podle zákoníku práce nemá. Rodičovský příspěvek lze čerpat, i když se nečerpá rodičovská dovolená.

Rodičovská dovolená se čerpá výhradně na základě písemné žádosti oprávněného zaměstnance. Povinná písemná forma žádosti se vyžaduje od 1. 10. 2023 na základě novelizace § 196 ZP provedené zákonem č. 281/2023 Sb. Do 30. 9. 2023 mohla být žádost o čerpání rodičovské dovolené i ústní, telefonická nebo učiněná jakoukoliv jinou formou, tedy i ústně, protože povinná písemná forma se nevyžadovala. Zaměstnanec tak musí od 1. 10. 2023 podat písemnou

Nahrávám...
Nahrávám...