dnes je 24.7.2024

Input:

54/1956 Sb., Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění účinném k 1.7.2008, platné do 31.12.2008

č. 54/1956 Sb., Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění účinném k 1.7.2008, platné do 31.12.2008
ZÁKON
ze dne 30. listopadu 1956
o nemocenském pojištění zaměstnanců
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
16/1959 Sb.
(k 1.4.1959)
mění, doplňuje
58/1964 Sb.
(k 1.4.1964)
ruší § 26 a § 27
65/1965 Sb.
(k 1.1.1966)
ruší § 50 odst. 2 a 3
67/1965 Sb.
(k 1.1.1966)
ruší § 17 a 25
87/1968 Sb.
(k 1.7.1968)
mění, doplňuje
88/1968 Sb.
(k 1.7.1968)
ruší § 28, § 30 až 39
8/1982 Sb.
(k 1.2.1982)
ruší § 19
73/1982 Sb.
(k 1.7.1982)
doplňuje
148/1983 Sb.
(k 1.1.1984)
mění
109/1984 Sb.
(k 1.1.1985)
mění
51/1987 Sb.
(k 1.7.1987)
mění, doplňuje
110/1990 Sb.
(k 1.5.1990)
mění
180/1990 Sb.
(k 1.7.1990)
mění, doplňuje
306/1991 Sb.
(k 1.8.1991)
mění, doplňuje
550/1991 Sb.
(k 1.1.1992)
ruší § 10
582/1991 Sb.
(k 1.1.1992)
mění
235/1992 Sb.
(k 1.6.1992)
mění, doplňuje
589/1992 Sb.
(k 1.1.1993)
ruší § 56 a § 57
37/1993 Sb.
(k 1.1.1993)
mění, doplňuje
160/1993 Sb.
(k 1.7.1993)
v § 15 odst. 1 větě druhé se vypouští část věty za středníkem
308/1993 Sb.
(k 1.1.1994)
mění, doplňuje
182/1994 Sb.
(k 1.10.1994)
mění
241/1994 Sb.
(k 1.1.1995)
mění, doplňuje
118/1995 Sb.
(k 1.10.1995)
mění, doplňuje
160/1995 Sb.
(k 1.1.1996)
mění, doplňuje
ÚZ 103/1996 Sb.
 
 
113/1997 Sb.
(k 1.7.1997)
doplňuje
61/1999 Sb.
(k 1.10.1999)
mění
247/1999 Sb.
(k 1.1.2000)
nepřímo, nové sazby - částky v § 18 odst. 8 a 9
18/2000 Sb.
(k 28.2.2000)
mění § 2 odst. 1 písm. h)
132/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
mění § 2 odst. 1 písmeno f)
238/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
v § 5 doplňuje písmeno f)
413/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
nepřímo, nové sazby - částky v § 18 odst. 8 a 9
309/2002 Sb.
(k 1.1.2009)
v § 2 odst. 1 doplňuje písm. m), v § 15 odst. 1 na konci věty druhé doplňuje slova
420/2002 Sb.
 
 
362/2003 Sb.
(k 1.1.2007)
ruší slova v § 2 odst. 1 písm. h), v § 5 mění písm. a) a ruší písm. e) a f)
421/2003 Sb.
(k 1.1.2004)
mění § 17, 18 a 40, vkládá § 40a
424/2003 Sb.
(k 1.1.2004)
mění § 2, 3, 5 a 16
359/2004 Sb.
(k 15.6.2004)
v § 2 odst. 1 písm. g) doplňuje slova
436/2004 Sb.
(k 1.10.2004)
v § 2 odst. 1 ruší písm. k)
168/2005 Sb.
(k 1.6.2005)
v § 2 odst. 1 mění písm. i),
v § 15 odst. 1 doplňuje slova
361/2005 Sb.
(k 1.10.2005)
v § 2 odst.  1 písm.  h) doplňuje slova
417/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
nepřímo mění sazby v § 18 odst. 8
588/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
nepřímo, nové sazby (hodnoty)
261/2007 Sb.
(k 16.10.2007)
v § 2 odst. 1 písm. h) vkládá slova
261/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
mění celkem 22 novelizačních bodů, nová přechodná ustanovení
nález ÚS
166/2008 Sb.
(k 1.7.2008)
ruší slova v § 15 odst. 1 a odst. 3 a větu druhou v § 16
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1
(zrušen)
ČÁST PRVNÍ
OSOBNÍ ROZSAH POJIŠTĚNÍ
Okruh pojištěných osob
§ 2
(1)  Podle tohoto zákona jsou pojištěni, pokud splňují podmínky stanovené pro účast na nemocenském pojištění a jsou činni v České republice:
a)  zaměstnanci v pracovním poměru,
b)  členové družstva, jestliže mimo pracovněprávní vztah vykonávají pro družstvo práci, za kterou jsou jím odměňováni,
c)  společníci a jednatelé společnosti s ručením omezeným a komanditisté komanditní společnosti, jestliže mimo pracovněprávní vztah vykonávají pro ni práci, za kterou jsou touto společností odměňováni,
d)  zaměstnanci činní na základě dohody o pracovní činnosti,
e)  soudci,
f)  členové zastupitelstev územních samosprávných celků, jestliže jsou jim vypláceny odměny jako členům zastupitelstev územních samosprávných celků, kteří tyto funkce vykonávají jako uvolnění,
g)  poslanci Poslanecké sněmovny a senátoři Senátu Parlamentu a poslanci Evropského parlamentu, zvolení na území České republiky,
h)  členové vlády, prezident, viceprezident a členové Nejvyššího kontrolního úřadu, členové Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, členové Rady Ústavu pro studium totalitních režimů, členové Rady Českého telekomunikačního úřadu, finanční arbitr, zástupce finančního arbitra, Veřejný ochránce práv, zástupce Veřejného ochránce práv,
ch)  dobrovolní pracovníci pečovatelské služby,
i)  pěstouni, kteří vykonávají pěstounskou péči v zařízeních pro výkon pěstounské péče podle zvláštního právního předpisu1) , nebo kterým je za výkon pěstounské péče vyplácena odměna náležející pěstounovi ve zvláštních případech podle zvláštního právního předpisu1a) ,
j)  osoby zařazené k pravidelnému výkonu prací ve výkonu trestu odnětí svobody nebo ve vazbě,
k)  studenti a žáci,
l)  státní zaměstnanci podle služebního zákona2) , *)
m)  pracovníci v pracovním vztahu uzavřeném podle cizích právních předpisů.2a)

(dále jen „zaměstnanci”).
(2)  Za zaměstnance v pracovním poměru [odstavec 1 písm. a)] se pro účely tohoto zákona považuje též osoba činná v poměru, který má obsah pracovního poměru, avšak pracovní poměr nevznikl, neboť nebyly splněny všechny podmínky stanovené pracovněprávními předpisy pro jeho vznik.
§ 3
(1)  Vykonává-li zaměstnanec přechodně práci mimo území České republiky, nemá to vliv na jeho pojištění.
(2)  Zaměstnanci zaměstnavatelů se sídlem na území České republiky, kteří mají místo výkonu práce trvale v cizině, jsou pojištěni podle tohoto zákona, mají-li trvalý pobyt na území České republiky.
(3)  Sídlem zaměstnavatele se pro účely tohoto zákona rozumí u právnické osoby její sídlo, jakož i sídlo její organizační složky, která je zapsána v obchodním rejstříku, popřípadě v jiném zákonem určeném rejstříku nebo je vedena ve stanovené evidenci u příslušného orgánu v České republice, a u fyzické osoby místo jejího trvalého pobytu, popřípadě jde-li o zahraniční fyzickou osobu, místo jejího podnikání.
§ 4
Výkon několika činností
Kdo vykonává několik činností zakládajících pojištění podle tohoto zákona, je pojištěn z každé z nich. Je-li jednatel společnosti s ručením omezeným současně společníkem této společnosti
Nahrávám...
Nahrávám...