dnes je 20.6.2024

Input:

Informace zaměstnavatele podle § 279 odst. 1 písm. j) ZP o ručení podle § 324a ZP v subdodavatelských řetězcích ve stavebnictví

18.5.2024, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 9 minut

6.12
Informace zaměstnavatele podle § 279 odst. 1 písm. j) ZP o ručení podle § 324a ZP v subdodavatelských řetězcích ve stavebnictví

JUDr. Věra Bognárová

Vzor

Informace zaměstnavatele podle § 279 odst. 1 písm. j) ZP o ručení podle § 324a ZP v subdodavatelských řetězcích ve stavebnictví

Zaměstnavatel ..................................................... (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ) zastoupený ...............................................

 

a

Zaměstnanec ................................... (jméno a příjmení), narozen dne ..................... .................................. trvale bytem .........................

Zaměstnavatel tímto podle § 279 odst. 1 písm. j) ZP zaměstnance před zahájením práce na smluvním plnění informuje o ručení podle § 324a ZP, které se na toto smluvní plnění vztahuje.

Zaměstnavatel sjednal smlouvu o zajištění subdodávky ve stavebnictví se společností...................... a práce na této zakázce začnou dne ....... Jestliže zaměstnavatel zaměstnancům neposkytne za práci na tomto smluvním plnění mzdu, plat nebo odměnu, je plnění za zaměstnavatele povinen poskytnout ručitel, pokud jej k tomu zaměstnanec vyzve. Ručení za níže uvedených podmínek se vztahuje na zaměstnance v pracovním poměru, a v právním vztahu založeném dohodou o pracovní činnosti nebo provedení práce.

Ručení upravuje § 324a ZP a § 2018 až § 2028 OZ s výjimkou § 2021 odst. 1 OZ.

Ručitel:

Dodavatel, jeho označení, IČ, sídlo, statutární orgán: ...............................

Generální dodavatel, jeho označení, IČ, sídlo, statutární orgán: ..................

Ručení:

Ručení znamená, že zaměstnanec má v případě nesplnění závazku zaměstnavatele poskytnout mu mzdu, plat či odměnu za výkon práce při subdodavatelských zakázkách, možnost obrátit se písemně na jednoho ze shora uvedených ručitelů, tj. na dodavatele nad zaměstnavatelem, příp. generálního dodavatele podle svého výběru, s výzvou, aby mu ručitelem byla poskytnuta dlužná mzda či plat, příp. odměna z dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, až do výše minimální mzdy. Svého zaměstnavatele zaměstnanec nemusí před uplatněním výzvy z ručení k poskytnutí dlužné mzdy, platu nebo odměny vyzývat.

Podmínky ručení a lhůty:

Jestliže zaměstnavatel mzdové nároky do konce jejich splatnosti nevyplatí, může zaměstnanec do 3 měsíců od uplynutí období splatnosti písemně vyzvat některého ze shora uvedených ručitelů k jejich uspokojení. Není-li výzva učiněna v 3měsíční lhůtě, právo zaměstnance na úhradu mzdy (platu, odměny) vůči ručiteli zaniká. Právo na mzdu vůči svému zaměstnavateli má zaměstnanec stále v běžné 3leté promlčecí lhůtě. Dochází výhradně k zániku práva domáhat se výplaty mzdy (platu, odměny) na ručiteli.

Podle § 141 odst. 1 ZP je mzda (plat nebo i odměna, nebylo-li u ní sjednáno něco jiného) splatná po vykonání práce, a to nejpozději v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém vzniklo zaměstnanci právo na mzdu, plat nebo odměnu nebo některou jejich složku, tj. do konce následujícího kalendářního měsíce po výkonu práce. Např. není-li vyplacena mzda za měsíc duben 2024 ani do konce její splatnosti 31. 5. 2024, může zaměstnanec uplatnit žádost k její výplatě ručiteli až do 31. 8. 2024.

Postup:

Písemná výzva zaměstnance musí obsahovat povinné náležitosti upravené v § 324a odst. 5 ZP - jméno zaměstnance, označení zaměstnavatele, druh vykonávané práce, období, za které uplatňuje mzdové nároky, a rozsah práce vykonané v rámci plnění pro dodavatele, informaci o uplynutí období splatnosti mzdových nároků, požadovaný způsob vyplacení, včetně údajů nezbytných pro jeho provedení a údaje potřebné pro výpočet zálohy na daň z příjmů nebo daně z příjmů z uspokojovaných mzdových nároků a označení zdravotní pojišťovny, v jejíž prospěch se provádí odvody pojistného na všeobecné zdravotní pojištění.

Ručitel je povinen uspokojit mzdové nároky zaměstnance na základě jeho výzvy do výše minimální mzdy nejpozději do 10 dnů od jejího doručení. Zároveň je povinen informovat zaměstnavatele, za kterého plní, o výši částek vyplacených zaměstnanci a o provedených srážkách. Ručitel informuje rovněž dalšího ručitele.

V ..................... dne ...................

.........................

Zaměstnavatel

Potvrzuji převzetí této informace, s jejímž obsahem jsem se seznámil a porozuměl mu.

V ..................... dne ...................

............................

Zaměstnanec

Právní úprava:

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění

  • § 276 ZP

  • § 278 odst. 2 ZP

  • § 279 odst. 1 písm. j) ZP

  • § 324a ZP

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

  • § 2018 až § 2028 OZ s výjimkou § 2021 odst. 1 OZ

Komentář:

S účinností od 1. 1. 2024 je zákoník práce doplněn o § 324a ZP, který upravuje ručení za mzdy, platy a odměny z dohody v subdodavatelských řetězcích ve stavebnictví. Úprava ručení byla přijata zákonem č. 408/2024 Sb., kterým se mění zákon o zaměstnanosti a další související zákony, mimo jiné i zákoník práce. Ručení dodavatelů za mzdové nároky zaměstnanců subdodavatelů se vztahuje až na mzdové nároky vzniklé od 1. 1. 2024. Ručení podle § 324a ZP vzniká na základě zákona, jde-li o subdodavatelské vztahy ve stavebnictví. Vyloučit jej lze jedině za splnění podmínek upravených v § 324a odst. 8 ZP.

Ručení za závazek znamená, že plnění za zaměstnavatele je povinen poskytnout ručitel, jsou-li splněny zákonem předepsané podmínky, a oprávněný zaměstnanec ručitele k plnění postupem podle § 324a ZP vyzve. Zaměstnanec má právo, nikoliv povinnost, ručitele k plnění vyzvat. Ručitel ale plnění, jsou-li splněny podmínky, poskytnout musí. Ručitel má následně vůči zaměstnavateli právo na náhradu plnění, které za něj poskytl.

Není-li upraveno v § 324a ZP jinak, vztahuje se na ručení obecná úprava v § 2018 až § 2028 OZ, kromě § 2021 odst. 1 OZ, který stanoví, že věřitel má právo požadovat splnění závazku na ručiteli jen tehdy, nesplnil-li dlužník v přiměřené lhůtě dluh, ač jej k tomu věřitel v písemné formě vyzval. Zaměstnanec se podle § 324a ZP může na ručitele obrátit přímo, aniž by musel zaměstnavatele k plnění vyzývat.

Ručení se týká výlučně poddodavatelských vztahů ve stavebnictví. Dodavatelem se pro účely ručení rozumí stavební podnikatel podle § 14 písm. d) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, který při provádění stavby, změně nebo údržbě dokončené stavby anebo při odstraňování stavby zajišťuje plnění prostřednictvím poddodavatele. Za poddodavatele se považuje též agentura práce, která pro provádění shora uvedených činností k dodavateli jako uživateli dočasně přidělila své zaměstnance. Jestliže subdodavatel použije dalšího subdodavatele, ručí za mzdu zaměstnanců ten dodavatel, který stojí přímo nad subdodavatelem, který mzdu svým zaměstnancům nevyplatil. Je-li však více subdodavatelů ve vertikálním řetězci, kromě tohoto přímého dodavatele ručí společně a nerozdílně

Nahrávám...
Nahrávám...