dnes je 20.5.2024

Input:

Nález 118/2007 SbNU, sv.46, K rozhodování obecných soudů o nákladech řízení

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 46, nález č. 118

II. ÚS 605/07

K rozhodování obecných soudů o nákladech řízení

Rozhodnutím o nákladech řízení může být zasaženo do práva na spravedlivý proces, např. postupem, jenž je extrémním či neočekávatelným vybočením z postupu, jenž lze na základě obsahu pravidel řízení očekávat.

Pokud obecný soud v samostatně vedeném řízení nepřiznal stěžovateli za provedené úkony vyžadující právní pomoc žádnou náhradu nákladů zastoupení s odůvodněním, že stěžovateli již byly náklady uhrazeny v jiném řízení, vybočil z mezí, v nichž lze vykonávat státní moc (čl.2 odst. 2 Listiny základních práv a svobod), neboť použil argument v zákoně (§ 60 soudního řádu správního) neobsažený a neočekávatelný z hlediska předchozího postupu.

Nález

Ústavního soudu - II. senátu složeného z předsedkyně senátu Dagmar Lastovecké a soudců Stanislava Balíka a Jiřího Nykodýma - ze dne 26.července 2007 sp. zn. II. ÚS 605/07 ve věci ústavní stížnosti R. D. proti výroku II rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 17. 1. 2007 č.j. 5Ca 190/2005-42, kterým bylo rozhodnuto o náhradě nákladů řízení.

Výrok

Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 17. 1. 2007 č. j. 5 Ca 190/ /2005-42 se ve výroku II ruší.

Odůvodnění

Včas podanou ústavní stížností, která i v ostatním splňovala podmínky předepsané zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o Ústavním soudu“), napadl stěžovatel shora uvedený rozsudek Městského soudu v Praze (dále též jen „městský soud“) v jeho výroku II. Tímto rozhodnutím městský soud vyhověl stěžovatelově žalobě a zrušil rozhodnutí žalovaného Celního ředitelství Praha (dále též jen „žalovaný“) č. j. 10874/03-21/15 ze dne 22. 3. 2005 a věc mu vrátil k dalšímu řízení. Dále uložil žalovanému zaplatit stěžovateli náklady řízení ve výši 2 000 Kč (tj. ve výši zaplaceného soudního poplatku) do 30 dnů od právní moci tohoto rozsudku k rukám jeho zástupce. Soud v odůvodnění mimo jiné uvádí, že stěžovatel podal žalobu proti celkem 17 rozhodnutím žalovaného, přičemž uvedl, že jednotlivá napadená rozhodnutí spolu skutkově souvisejí. Věc byla původně vedena pod sp. zn. 5 Ca 151/2005, soud však přezkoumání jednotlivých rozhodnutí vyloučil z důvodu přehlednosti řízení k samostatnému projednání, a to svým usnesením ze dne 24. 5. 2005 č. j. 5 Ca 151/2005-16. Výrok o nákladech řízení soud odůvodnil tak, že požadovaná náhrada za právní zastoupení stěžovatele advokátem ve výši 2 558,50 Kč (dva úkony právní služby a dva paušální poplatky po zvýšení o 19% DPH) již byla přiznána ve věci vedené pod sp. zn. 5 Ca 151/2005. Dále uvedl, že náklady za repliku k vyjádření žalovaného ze dne 1. 11. 2005 nebyly vynaloženy důvodně, neboť replika jen opakuje důvody již uvedené v žalobě.

Stěžovatel se domáhá zrušení výše uvedeného výroku, jímž mu soud jako úspěšnému žalobci nepřiznal ve správním soudnictví náhradu nákladů zastoupení s tím, že postupem porušujícím čl. 2 odst. 2 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“) bylo zasaženo do jeho práva na spravedlivý proces, garantovaného čl. 36 odst. 1 Listiny. Stěžovatel v ústavní stížnosti uvádí, že soud nejdříve vyloučením věc

Nahrávám...
Nahrávám...