dnes je 23.5.2024

Input:

Nález 129/2006 SbNU, sv.42, K návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky statutárního města Havířova č. 4/2002 o provedení speciální ochranné deratizace

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 42, nález č. 129

Pl. ÚS 15/06

K návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky statutárního města Havířova č. 4/2002 o provedení speciální ochranné deratizace

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, příslušným zmocňovacím ustanovením svěřuje obci do rukou nástroj pouze pro aktuální reakci na zvýšený výskyt hlodavců, neboť z povahy věci vyplývá, že k zásahu má dojít v co nejkratším termínu od takových zjištění.

Dle čl. 4 odst. 1 Listiny základních práv a svobod mohou být povinnosti ukládány toliko na základě zákona a v jeho mezích a podle čl. 2 odst. 4 Ústavy České republiky a čl. 2 odst. 3 Listiny základních práv a svobod nesmí být nikdo nucen činit, co zákon neukládá. V případech, kdy obec vystupuje jako subjekt určující pro občana povinnosti jednostrannými zákazy a příkazy, tj. pokud vydává obecně závaznou vyhlášku, jejímž obsahem jsou právní povinnosti, může tak činit jen v případě výslovného zákonného zmocnění. Zmocňovací ustanovení zákona o ochraně veřejného zdraví nezakládá možnost obce uložit fyzickým a právnickým osobám jinou povinnost, než zajistit provedení speciální ochranné deratizace.

Nález

pléna Ústavního soudu ve složení Stanislav Balík, František Duchoň, Vlasta Formánková, Vojen Güttler, Pavel Holländer, Ivana Janů, Vladimír Kůrka, Dagmar Lastovecká, Jan Musil, Jiří Nykodým, Pavel Rychetský, Miloslav Výborný, Eliška Wagnerová a Michaela Židlická ze dne 11. července 2006 sp. zn. Pl. ÚS 15/06 ve věci návrhu ministra vnitra na zrušení obecně závazné vyhlášky statutárního města Havířova č.4/2002 o provedení speciální ochranné deratizace (nález byl vyhlášen pod č. 459/2006 Sb.).

Výrok

Obecně závazná vyhláška statutárního města Havířova č. 4/2002 o provedení speciální ochranné deratizace se zrušuje dnem vyhlášení tohoto nálezu ve Sbírce zákonů.

Odůvodnění

I.

1. Dne 8. 3. 2005 doručil navrhovatel ministr vnitra, Mgr. František Bublan, Ústavnímu soudu formálně bezvadný návrh na zrušení obecně závazné vyhlášky statutárního města Havířova č. 4/2002 o provedení speciální ochranné deratizace (dále jen „vyhláška“), neboť Ministerstvo vnitra při výkonu dozoru nad zákonností právních předpisů obecních samospráv dospělo k názoru, že vyhláška, konkrétně její čl. 3 a 4, jsou v rozporu s ústavním pořádkem České republiky, zákonem č.258/ /2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví“) a zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění. Podání návrhu na zrušení vyhlášky předcházelo správní řízení podle § 124 odst. 2 zákona o obcích, které dne 15. 2. 2006 vyústilo ve vydání rozhodnutí č. j. ODK-751/1-2005, jímž Ministerstvo vnitra účinnost vyhlášky pozastavilo. Rozhodnutí bylo dne 20. 2. 2006 doručeno Magistrátu města Havířova a tímto dnem nabylo podle § 124 odst. 2 zákona o obcích právní moci.

2. Znění vyhlášky (bez oprav chyb a překlepů) je následující:


Zastupitelstvo města Havířova se na svém

Nahrávám...
Nahrávám...