dnes je 20.6.2024

Input:

Nález 129/2007 SbNU, sv.46, K právu na náhradu škody způsobené nesprávným úředním postupem spočívajícím ve vydání rozhodnutí po uplynutí zákonné lhůty

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 46, nález č. 129

IV. ÚS 696/06

K právu na náhradu škody způsobené nesprávným úředním postupem spočívajícím ve vydání rozhodnutí po uplynutí zákonné lhůty

Stát považuje za nezbytné nahradit škodu, která vznikla nesprávným úředním postupem, jímž je i vydání rozhodnutí po uplynutí zákonné lhůty. Každému, kdo je takovým postupem dotčen, právo na náhradu škody přiznává. Omezení vlastnického práva, tedy i nevyplacení nárokované a později přiznané platby, není možné bez náhrady. Tyto ústavní limity vedly zákonodárce k přijetí zákona č. 160/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č.201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Tímto zákonem stát jednoznačně přiznal odpovědnost a nárok na náhradu škody i za nesprávný úřední postup spočívající v průtazích v řízení.

Pokud obecný soud užije právní úpravu zákona č. 82/1998 Sb. ve znění před novelou provedenou zákonem č. 160/2006 Sb. bez vztahu k ústavním principům zakotveným v Listině základních práv a svobod, pochybí. Takovým rozhodnutím dojde ke zkrácení stěžovatele v právu na náhradu škody způsobené nesprávným úředním postupem a v právu na rovnost účastníků řízení podle čl. 36 odst. 3 Listiny základních práv a svobod.

Nález

Ústavního soudu - IV. senátu složeného z předsedy senátu Miloslava Výborného a soudkyň Vlasty Formánkové a Michaely Židlické - ze dne 14. srpna 2007 sp. zn. IV. ÚS 696/06 ve věci ústavní stížnosti stěžovatele D. K. proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 8. září 2006 č. j. 18 Co 300/2006-33, jímž byla na základě odvolání žalované (České správy sociálního zabezpečení) zamítnuta stěžovatelova žaloba na náhradu škody způsobené nesprávným úředním postupem.

Výrok

I. Rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 8. září 2006 č. j. 18Co 300/2006-33 bylo porušeno právo stěžovatele na náhradu škody způsobené nesprávným úředním postupem zakotvené v čl. 36 odst. 3 Listiny základních práv a svobod.

II. Uvedený rozsudek se proto ruší.

Odůvodnění

I.

1. Podáním učiněným ve lhůtě a splňujícím i další podmínky podle zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, se stěžovatel domáhal zrušení v záhlaví citovaného rozhodnutí, neboť má za to, že jím bylo narušeno jeho ústavně zaručené právo na spravedlivý proces podle čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (dále jen „Úmluva“), dále právo na náhradu škody způsobené nezákonným rozhodnutím soudu podle čl. 36 odst. 3 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“) a dále práva na zachování lidské důstojnosti, osobní cti a dobré pověsti podle čl. 10 odst.1 Listiny.

2. Rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 17. března 2006 č. j. 6 C 375/2005-21 byla žalované (České správě sociálního

Nahrávám...
Nahrávám...