dnes je 22.5.2024

Input:

Nález 132/2007 SbNU, sv.46, K přítomnosti právního zástupce účastníka daňového řízení u výslechu svědka

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 46, nález č. 132

II. ÚS 262/06

K přítomnosti právního zástupce účastníka daňového řízení u výslechu svědka

Na daňové řízení je nutné vztáhnout pravidlo, že finanční orgány jsou povinny postupovat ústavně konformním způsobem, což v tomto kontextu znamená umožnit daňovému subjektu projednání jeho věci v jeho přítomnosti a umožnit mu vyjádřit se ke všem prováděným důkazům.

Ústavně konformní pak není takový postup správce daně, který neuvede v oznámení jméno svědka, který má být vyslechnut ve věznici, a neupozorní právního zástupce daňového subjektu na nutnost zajistit si přístup do věznice.

Pokud obecné soudy nereagují na tuto skutečnost a nevezmou v úvahu právo stěžovatele garantované čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod, poruší tím čl. 36 odst. 2 Listiny základních práv a svobod.

Nález

Ústavního soudu - II. senátu složeného z předsedkyně senátu Dagmar Lastovecké a soudců Stanislava Balíka a Jiřího Nykodýma - ze dne 23.srpna 2007 sp. zn. II. ÚS 262/06 ve věci ústavní stížnosti stěžovatele Ing. F. J. proti rozhodnutí Finančního úřadu ve Strakonicích ze dne 26.února 1998 č. 980000048 č. j. 14506/98/105910, rozhodnutí Finančního ředitelství v Českých Budějovicích ze dne 6. srpna 2001 sp. zn. 6067/110/2001, rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 13. října 2004 sp. zn. 10 Ca 302/2001 a rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 19. ledna 2006 č. j. 2 Afs 1/2005-99, v jejichž důsledku byl aprobován postup finančního úřadu, který stěžovateli doměřil daň z příjmů fyzických osob.

Výrok

I. Rozhodnutí Finančního ředitelství v Českých Budějovicích ze dne 6. 8. 2001 sp. zn. 6067/110/2001, rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 13. 10. 2004 sp. zn. 10 Ca 302/2001 a rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 1. 2006 č. j. 2 Afs 1/2005-99 se ruší.

II. Ve zbývající části se ústavní stížnost zamítá.

Odůvodnění

Včasnou ústavní stížností, která i v ostatním splňovala podmínky stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, se stěžovatel domáhá zrušení v záhlaví uvedených rozhodnutí Finančního úřadu ve Strakonicích (dále též jen „správce daně“), Finančního ředitelství v Českých Budějovicích (dále též jen „finanční ředitelství“), Krajského soudu v Českých Budějovicích (dále též jen „krajský soud“) a Nejvyššího správního soudu, a to pro porušení čl.2 odst. 2 Ústavy České republiky (dále jen „Ústava“) a čl. 36, čl. 37 odst. 3 a čl.38 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“).

Ústavní soud si k projednání věci připojil spisový materiál Finančního úřadu ve Strakonicích a Nejvyššího správního soudu. Z něho a z ústavní stížnosti zjistil následující:

Rozhodnutím Finančního úřadu ve Strakonicích ze dne 26. 2. 1998 č.j. 14506/98/105910 byla stěžovateli dodatečně vyměřena daň z příjmů fyzických osob za rok 1995 ve výši 1 068 831 Kč. Odvolání stěžovatele Finanční ředitelství v Českých Budějovicích rozhodnutím ze dne 17. 12. 1998 č. j. 3088/110/1998 zamítlo. Krajský soud v Českých Budějovicích rozsudkem ze dne 19. 5. 1999 sp. zn. 10 Ca 42/99 rozhodnutí finančního ředitelství zrušil

Nahrávám...
Nahrávám...