dnes je 18.7.2024

Input:

Nález 134/1997 SbNU, sv.9, K otázce pravomoci obce přijímat obecně závazné vyhlášky v místních záležitostech veřejného pořádku

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 9, nález č. 134

Pl. ÚS 18/97

K otázce pravomoci obce přijímat obecně závazné vyhlášky v místních záležitostech veřejného pořádku

Ustanovení § 14 odst. 1 písm. o) a § 17 zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů zakládají pravomoc obce přijímat obecně závazné vyhlášky v místních záležitostech veřejného pořádku. Podle § 48 zákona ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, lze těmito obecně závaznými vyhláškami obcí stanovit skutkové podstaty přestupků proti veřejnému pořádku (na základě argumentu a contrario potom platí, že předmětem úpravy přestupků proti pořádku ve věcech územní samosprávy dle § 46 odst. 2 zákona o přestupcích jsou jiné, než přestupky proti veřejnému pořádku). Rozsah předmětu takovéto právní regulace obcí je však omezen základními právy a svobodami, plynoucími z ústavních zákonů a mezinárodních smluv podle čl. 10 Ústavy, jakož i na ně navazujícími zákony.

Nález

Pléna Ústavního soudu ze dne 4. listopadu 1997 sp. zn. Pl. ÚS 18/97 ve věci návrhu přednosty Okresního úřadu v Pardubicích na zrušení obecně závazné vyhlášky města Pardubice č. 34/96, o omezení některých činností, které by mohly ohrozit veřejný pořádek, ze dne 17. prosince 1996 (nález byl vyhlášen pod č. 351/1997 Sb.).

I. Výrok

1. Čl. I. , čl. III. odst. 3, 4 a čl. V. obecně závazné vyhlášky města Pardubice č. 34/96, o omezení některých činností, které by mohly ohrozit veřejný pořádek, ze dne 17. prosince 1996, se zrušují dnem vyhlášení tohoto nálezu ve Sbírce zákonů.

2. Ve zbývající části se návrh zamítá.

II. Odůvodnění

1. Dne 21. května 1997 obdržel Ústavní soud návrh přednosty Okresního úřadu v Pardubicích na zrušení obecně závazné vyhlášky města Pardubice č. 34/96, o omezení některých činností, které by mohly ohrozit veřejný pořádek, přijaté Zastupitelstvem města Pardubice dne 17. prosince 1996. Znění uvedené vyhlášky je následující:


„Město Pardubice

Obecně závazná vyhláška města Pardubice č. 34/96 o omezení některých činností, které by mohly ohrozit veřejný pořádek ze dne 17. 12. 1996

Zastupitelstvo města Pardubice v souladu s § 14 odst. 1 písm. i) a o), § 16 a § 17 zákona č. 367/1990 Sb. o obcích (v platném znění), vydává tuto obecně závaznou vyhlášku o omezení některých činností, které by mohly ohrozit veřejný pořádek ve městě Pardubice.

I. Základní práva a povinnosti právních subjektů

V zájmu zajištění základních občanských práv jsou všechny právnické a fyzické osoby povinny počínat si tak, aby bez právních důvodů nezasahovaly do práv a oprávněných zájmů jiných a aby jejich jednání nebylo v rozporu s dobrými mravy. Všichni vlastníci (věcí movitých i nemovitých v č. vlastnictví duševního a obdobného) se pak musí zdržet všeho, čím by nad míru obvyklou poměrům obtěžovali jiného nebo čím by vážně ohrožovali výkon jeho práv.

II. Vymezení noční doby

Za noční dobu se pro potřeby města Pardubice a této vyhlášky stanoví doba od 22. 00 hodin do 06. 00 hodin následujícího dne.

III. Omezující opatření k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku

1) V zájmu praktického zajištění základních občanských práv

Nahrávám...
Nahrávám...