dnes je 19.4.2024

Input:

Nález 16/2006 SbNU, sv. 40, K povinnosti obecných soudů rozhodnout o náhradě nákladů řízení

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 40, nález č. 16

I. ÚS 478/04

K povinnosti obecných soudů rozhodnout o náhradě nákladů řízení

Rozhodování o nákladech soudního řízení je integrální součástí soudního řízení jako celku. Výrok soudu o náhradě nákladů řízení učiněný při zastavení řízení má oporu v ustanovení § 146 odst. 1 písm.c) občanského soudního řádu. Citované ustanovení je totiž třeba vidět v souvislosti s ustanovením § 151 odst. 1 občanského soudního řádu, podle kterého o povinnosti k náhradě nákladů rozhoduje soud bez návrhu (z úřední povinnosti), a to v rozhodnutí, jímž se řízení u něho končí, bez ohledu na způsob skončení. Podle názoru Ústavního soudu, pokud tedy obecný soud nerozhodl o náhradě nákladů řízení, pak jeho postup porušuje principy spravedlivého procesu podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (denegatio iustitiae). Je evidentní, že pokud je řízení zastaveno v důsledku chybného postupu žalobce, nemohou se nepříznivé majetkové důsledky vyvolané tímto sporem dotknout toho účastníka řízení, který svým procesním úkonem spor nevyvolal.

Z citovaného ustanovení § 151 odst. 1 občanského soudního řádu podle přesvědčení Ústavního soudu vyplývá, že o nákladech řízení před soudem může rozhodovat toliko soud. Pokud tedy v posuzovaném případě soud odkázal stěžovatele s uplatněním práva na náhradu nákladů řízení před soudem na řízení před správním orgánem, lze i v tomto jeho postupu spatřovat porušení práva stěžovatele na soudní ochranu, a tedy na spravedlivý proces podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.

Nález

Ústavního soudu - I. senátu složeného z předsedy senátu Františka Duchoně a soudců Vojena Güttlera a Ivany Janů - ze dne 18. ledna 2006 sp. zn. I. ÚS 478/04 ve věci ústavní stížnosti V., spol. s r. o., proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 14. 6. 2004 č. j. 25 Co 183/2004-41, kterým byl zamítnut návrh stěžovatele na vydání rozhodnutí o nákladech řízení.

Výrok

Usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 14. června 2004 č. j. 25 Co 183/2004-41 se zrušuje.

Odůvodnění

I.

Ústavní stížností brojí stěžovatel proti v záhlaví uvedenému rozhodnutí Krajského soudu v Plzni, kterým byl zamítnut jeho návrh na vydání doplňujícího rozhodnutí o nákladech řízení ve sporu vedeném proti němu městem S. Stěžovatel se domnívá, že krajský soud napadeným rozhodnutím zasáhl do jeho práva na spravedlivý proces podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“) a čl. 90 a 95 Ústavy České republiky. Svou ústavní stížnost opírá o následující důvody.

Rozsudkem Okresního soudu v Chebu ze dne 20. 1. 2004 č. j. 14 C 192/2003-23 byla zamítnuta žaloba města S. proti stěžovateli a byla mu přiznána náhrada nákladů řízení. K odvolání žalobce rozhodl Krajský soud v Plzni usnesením ze dne 12. 5. 2004 č. j. 25 Co 183/2004-36 tak, že rozsudek Okresního soudu v Chebu zrušil a řízení zastavil; současně rozhodl o postoupení věci Městskému úřadu v S., neboť věc nespadá do pravomoci soudu v občanském soudním řízení. Stěžovatel návrhem ze dne 7. 6. 2004 požádal odvolací soud o doplnění tohoto usnesení o rozhodnutí o nákladech řízení, neboť soud o nákladech dosud

Nahrávám...
Nahrávám...