dnes je 16.6.2024

Input:

Nález 16/2007 SbNU, sv.44, K rozhodování obecných soudů o neplatnosti hlasování a voleb do zastupitelstva obce

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 44, nález č. 16

IV. ÚS 787/06

K rozhodování obecných soudů o neplatnosti hlasování a voleb do zastupitelstva obce

Volební soudnictví je založeno na předpokladu objektivní příčinné souvislosti mezi volební vadou a složením zastupitelského sboru nebo alespoň možné příčinné souvislosti. Tuto možnou příčinnou souvislost je však třeba vykládat nikoli jako pouhou abstraktní možnost, nýbrž je třeba ji v řízení řádně prokázat.

Nález

Ústavního soudu - IV. senátu složeného z předsedy senátu Miloslava Výborného a soudkyň Vlasty Formánkové a Michaely Židlické - ze dne 29. ledna 2007 sp. zn. IV. ÚS 787/06 ve věci ústavní stížnosti V.K., Mgr. K. D., P. H. a PhDr. R. S. proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 20. 11. 2006 č. j. 31 Ca 202/2006-32, kterým bylo rozhodnuto, ževolby do zastupitelstva městské části Brno - Starý Lískovec konané dne 20. a 21. 10. 2006 jsou neplatné.

Výrok

I. Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 20. 11. 2006 č. j. 31 Ca 202/2006-32 bylo porušeno právo stěžovatelů V. K., Mgr. K. D. a P. H. na spravedlivý proces dle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod a právo na svobodné volby dle čl. 21 Listiny základních práv a svobod.

II. Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 20. 11. 2006 č. j. 31 Ca 202/2006-32 se zrušuje.

III. Návrh PhDr. R. S. se odmítá.

Odůvodnění

I.

1. Návrhem doručeným Ústavnímu soudu dne 12. 12. 2006 se V. K., Mgr. K. D., P. H. a PhDr. R. S. (dále též jen „stěžovatelé“) domáhali, aby Ústavní soud nálezem zrušil v záhlaví uvedené usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 20. 11. 2006, vydané v řízení o návrhu na neplatnost hlasování a neplatnost voleb do zastupitelstva městské části Brno - Starý Lískovec konaných ve dnech 20.-21. 10. 2006. Stěžovatelé dále navrhli, aby Ústavní soud ústavní stížnost projednal jako naléhavou mimo pořadí.

II.

2. Z vyžádaného spisu Krajského soudu v Brně sp. zn. 31 Ca 202/2006 vyplynulo, že Nezávislí demokraté (předseda V. Železný), politická strana se sídlem v Praze 1 (volební strana ve volbách do zastupitelstva městské části) a P. H. starší, bytem Brno - Starý Lískovec (kandidát na kandidátní listině této strany a dosavadní starosta městské části Brno - Starý Lískovec), dále též jen „navrhovatelé“, podali dne 1. 11. 2006 u tohoto soudu podle § 60 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále též jen „zákon o volbách do zastupitelstev obcí“) návrh na neplatnost hlasování a neplatnost voleb do zastupitelstva obce - městské části Brno - Starý Lískovec konaných ve dnech 20.-21. 10. 2006.

3. Navrhovatelé ve svém návrhu tvrdili, že u okrskové volební komise č. 214 jedna z jejích členek při sčítání hlasů nepostupovala korektně a vykazovala hlasy v rozporu se skutečností. Při sčítání hlasů na to byla upozorněna P. H. mladším, jedním z členů okrskové volební komise. Kontrola jí sečtených hlasů však nebyla provedena a věc byla okrskovou volební komisí vyřízena neformálně. Dále bylo zjištěno, že ve volební schránce se nacházelo více úředních obálek s platnými hlasovacími lístky, než byl počet voličů ve

Nahrávám...
Nahrávám...