dnes je 20.5.2024

Input:

Nález 168/2007 SbNU, sv.47, K povinnosti obecných soudů vypořádat se s námitkami účastníka řízení

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 47, nález č. 168

III. ÚS 594/07

K povinnosti obecných soudů vypořádat se s námitkami účastníka řízení

Pokud obecné soudy ve svých rozhodnutích nijak nereagovaly na námitku rozporu výkonu práv s dobrými mravy, stěžovatelem výslovně a opakovaně v řízení před nimi uplatňovanou, a nijak se s ní ve svých rozhodnutích nevypořádaly, jde o postup vykazující prvky libovůle, který nutno hodnotit jako zásah do práva stěžovatele na spravedlivý proces zaručovaného čl. 36 a násl. Listiny základních práv a svobod.

Nález

Ústavního soudu - III. senátu složeného z předsedy senátu Jana Musila a soudců Pavla Holländera a Jiřího Muchy - ze dne 23. října 2007 sp.zn. III. ÚS 594/07 ve věci ústavní stížnosti PhDr. J. N. proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě - pobočky v Olomouci sp. zn. 12 Co 1021/2006 ze dne 29. 11. 2006 ve spojení s rozsudkem Okresního soudu v Jeseníku sp.zn. 17 C 79/2005 ze dne 2. 5. 2006, jimiž bylo vyhověno žalobě vedlejšího účastníka JUDr. M. Č. na zaplacení peněžité částky s příslušenstvím.

Výrok

Rozsudek Krajského soudu v Ostravě - pobočky v Olomouci ze dne 29. 11. 2006 sp. zn. 12 Co 1021/2006 se zrušuje.

Odůvodnění

Stěžovatel svou včas podanou ústavní stížností napadá, s tvrzením porušení ústavně zaručených práv [čl. 11 odst. 1 ve spojení s čl. 4 odst.4, čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“), čl. 6 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (dále jen „Úmluva“) a čl. 1 Dodatkového protokolu k této Úmluvě, čl. 4 Ústavy České republiky] v záhlaví označená rozhodnutí obecných soudů.

Označená rozhodnutí, jak je patrno ze spisu Okresního soudu v Jeseníku sp. zn. 17 C 79/2005, byla vydána v řízení, v němž byl stěžovatel svým bývalým právním zástupcem žalován pro zaplacení částky 180 120 Kč s příslušenstvím, představující odměnu za poskytnutí právních služeb. Řízení bylo zahájeno k žalobě advokáta JUDr. M. Č., jemuž stěžovatel udělil plnou moc dne 28. 8. 2003 pro zastupování ve sporu, v němž, jak plyne ze spisu Městského soudu v Praze sp. zn. 30Sm 109/2003, byl stěžovatel žalován spolu s dalšími čtyřmi subjekty pro zaplacení částky 45 413 705 Kč a v jehož průběhu byl proti němu a dalším spolužalovaným vydán směnečný platební rozkaz na zaplacení uvedené částky. Proti směnečnému platebnímu rozkazu byly stěžovatelem podány soudu námitky. Tyto jsou shodného obsahu jako námitky podané dalším spolužalovaným a byly vypracovány, podle shodného tvrzení obou účastníků, právním zástupcem tohoto spolužalovaného JUDr. S., a zástupcem stěžovatele JUDr. M. Č. - v řízení před Ústavním soudem vedlejším účastníkem - byly pouze signovány. Po podání námitek byla ve sporu vedeném pod sp. zn. 30 Sm 109/2003 vzata žaloba směřující proti stěžovateli zpět a uvedené řízení bylo proti němu zastaveno usnesením Městského soudu v Praze ze dne 14. 9. 2004, směnečný platební rozkaz byl ve vztahu ke stěžovateli zrušen a žalobci v uvedeném sporu - společnosti I. F. B. - byla stanovena povinnost nahradit stěžovateli náklady uvedeného řízení ve výši 188 470 Kč k rukám jeho právního zástupce.

Vedlejší účastník svou žalobu proti stěžovateli na

Nahrávám...
Nahrávám...