dnes je 20.5.2024

Input:

Nález 58/2007 SbNU, sv.45, K návrhu na zrušení některých ustanovení obecně závazné vyhlášky obce Těrlicko č. 3/2003 o ochraně veřejného pořádku na území obce Těrlicko

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 45, nález č. 58

Pl. ÚS 44/06

K návrhu na zrušení některých ustanovení obecně závazné vyhlášky obce Těrlicko č. 3/2003 o ochraně veřejného pořádku na území obce Těrlicko

Pokud ukládá obecně závazná vyhláška adresátům povinnosti a stanoví omezení bez zákonného podkladu nebo pokud pouze parafrázuje ustanovení jiných právních předpisů, nemůže sloužit k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku tak, jak to předpokládá zákon o obcích.

Obec je při výkonu samostatné působnosti (a v jejím rámci i při vydávání obecně závazných vyhlášek), do které patří též péče o ochranu veřejného pořádku, limitována mezemi, které stanoví Ústava České republiky (dále jen „Ústava“) v čl. 104 odst. 3 a zákon [§ 35 odst. 3 písm.a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)]. Ukládat vyhláškou občanům jednostrannými příkazy a zákazy povinnosti smí obec jen na základě a v mezích zákona, neboť je vázána čl. 2 odst. 3 Ústavy a čl. 2 odst. 2 Listiny základních práv a svobod. Při vydávání obecně závazných vyhlášek nesmí překročit meze své samostatné působnosti stanovené zákonem. Zastupitelstva obcí při vydávání obecně závazných vyhlášek také musí respektovat stávající právní úpravu, tedy existenci zákonů jakožto norem vyšší právní síly, a nejsou oprávněna právní vztahy takto upravené regulovat obecně závaznou vyhláškou odlišným způsobem. Smyslem zmocňovacího ustanovení § 10 zákona o obcích je, aby obec upravovala obecně závaznou vyhláškou záležitosti, které nejsou podle své povahy upraveny zvláštními předpisy jako výkon státní správy a které jsou současně záležitostmi místního významu. V případě, že by obec upravila již zákonem jednou upravené vztahy, nešlo by o pouhé superfluum k zákonné úpravě. Zvláštní zákonná úprava zpravidla obsahuje i způsoby kontroly dodržování stanovených pravidel a s tím související sankční pravidla. Obec by inkorporováním zákonného pravidla do obecně závazné vyhlášky obce rozšiřovala svou sankční působnost, neboť porušení pravidla stanoveného touto obecně závaznou vyhláškou by mohla samostatně sankcionovat.

Nález

pléna Ústavního soudu ve složení Stanislav Balík, František Duchoň, Vlasta Formánková, Vojen Güttler, Pavel Holländer, Ivana Janů, Vladimír Kůrka, Dagmar Lastovecká, Jiří Mucha, Jan Musil, Jiří Nykodým, Pavel Rychetský, Miloslav Výborný, Eliška Wagnerová a Michaela Židlická ze dne 3. dubna 2007 sp. zn. Pl. ÚS 44/06 ve věci návrhu ministra vnitra Mgr. Františka Bublana na zrušení některých ustanovení obecně závazné vyhlášky obce Těrlicko č. 3/2003 o ochraně veřejného pořádku na území obce Těrlicko (nález byl vyhlášen pod č. 189/2007 Sb.).

Výrok

1. Ustanovení čl. 2 odst. 2, čl. 2 odst. 4, čl. 3 odst. 2, 3, 4, 5 a 6 písm.a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), l), m), n), o) a p), čl. 4, čl. 5 odst. 1, 2, 3, 6, 7, 8 a 9, čl. 6, čl. 8 odst. 2, čl. 9 odst. 4 a čl. 11 obecně závazné vyhlášky obce Těrlicko č. 3/2003 o ochraně veřejného pořádku na území obce Těrlicko se zrušují dnem vyhlášení tohoto nálezu ve Sbírce zákonů.

2. Návrh na zrušení čl. 9 odst. 1, 2 a 3 se

Nahrávám...
Nahrávám...