dnes je 22.5.2024

Input:

Nález 96/2007 SbNU, sv.45, K návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Vodňany č. 3/2004 o pořádku a všeobecné čistotě města Vodňany a jeho místních částí, ve znění obecně závazné vyhlášky města Vodňany č. 1/2005

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 45, nález č. 96

Pl. ÚS 21/06

K návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Vodňany č. 3/2004 o pořádku a všeobecné čistotě města Vodňany a jeho místních částí, ve znění obecně závazné vyhlášky města Vodňany č. 1/2005

Obec při výkonu samostatné působnosti nemůže upravovat formou obecně závazných vyhlášek otázky, které jsou vyhrazeny pouze zákonné úpravě, a nemůže upravovat záležitosti, které jsou již upraveny předpisy práva veřejného nebo soukromého.

V případech, kdy obec vystupuje jako subjekt určující pro občana povinnosti jednostrannými zákazy a příkazy, tj. jestliže vydává obecně závaznou vyhlášku, jejímž obsahem jsou právní povinnosti, může tak činit jen v případě výslovného zákonného zmocnění, neboť je vázána čl. 2 odst. 3 Ústavy České republiky a čl. 2 odst. 2 a čl. 4 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.

Nález

pléna Ústavního soudu složeného z předsedy soudu Pavla Rychetského a soudců Stanislava Balíka, Františka Duchoně, Vojena Güttlera, Pavla Holländera, Vladimíra Kůrky, Dagmar Lastovecké, Jiřího Muchy, Jana Musila, Jiřího Nykodýma, Miloslava Výborného, Elišky Wagnerové a Michaely Židlické ze dne 12. června 2007 sp. zn. Pl. ÚS 21/06 ve věci návrhu ministra vnitra Mgr. Františka Bublana na zrušení obecně závazné vyhlášky města Vodňany č. 3/2004 o pořádku a všeobecné čistotě města Vodňany a jeho místních částí, ve znění obecně závazné vyhlášky města Vodňany č. 1/2005 (nález byl vyhlášen pod č.191/2007 Sb.).

Výrok

Obecně závazná vyhláška města Vodňany č. 3/2004 o pořádku a všeobecné čistotě města Vodňany a jeho místních částí, ve znění obecně závazné vyhlášky města Vodňany č. 1/2005, se ruší dnem vyhlášení tohoto nálezu ve Sbírce zákonů.

Odůvodnění

I.

Dne 24. 3. 2006 obdržel Ústavní soud návrh ministra vnitra na zrušení výše uvedené obecně závazné vyhlášky města Vodňany. Protože návrh splňuje všechny náležitosti stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o Ústavním soudu“), nic nebrání jeho projednání plénem Ústavního soudu.

II.

Obecně závazná vyhláška města Vodňany č. 3/2004 o pořádku a všeobecné čistotě města Vodňany a jeho místních částí byla schválena dne 3. 5. 2004 nadpoloviční většinou všech členů Zastupitelstva města Vodňany, byla řádně vyhlášena a nabyla účinnosti dne 25. 5. 2004. Dne 7. 3. 2005 Zastupitelstvo města Vodňany schválilo nadpoloviční většinou všech členů obecně závaznou vyhlášku města Vodňany č. 1/2005, kterou se doplňuje výše uvedená obecně závazná vyhláška č. 3/2004. Doplňující obecně závazná vyhláška byla řádně vyhlášena a nabyla účinnosti dne 25. 3. 2005.

III.

Nyní platný text vyhlášky a jejího doplnění (bez oprav chyb a překlepů), navrhovaný ke zrušení, zní takto:


»poř. č. 3/2004

MĚSTO VODŇANY

Obecně závazná vyhláška o pořádku a všeobecné čistotě města Vodňany

a jeho místních částí

Zastupitelstvo města Vodňany vydává dne 3. 5. 2004 podle § 10 písm. a), c), d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení,

Nahrávám...
Nahrávám...