dnes je 20.6.2024

Input:

Odstoupení od pracovní smlouvy sjednané elektronicky podle § 21 odst. 2 ZP

18.5.2024, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 5 minut

3.2.11.7
Odstoupení od pracovní smlouvy sjednané elektronicky podle § 21 odst. 2 ZP

JUDr. Věra Bognárová

Vzor

Odstoupení od pracovní smlouvy sjednané elektronicky podle § 21 odst. 2 ZP

Zaměstnavatel ..................................................... . (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ) zastoupený ...............................................

Zaměstnanec ................................... (jméno a příjmení), narozen dne ..................... .................................. trvale bytem .........................

(dále jen "zaměstnavatel“ a "zaměstnanec“)

Věc

Odstoupení od pracovní smlouvy podle § 21 odst. 2 ZP

Dne ............ jsme prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací sjednali pracovní smlouvu na druh práce elektrikář s dnem nástupu do práce ....... Vyhotovení pracovní smlouvy jste mi zaslali na mnou sdělenou elektronickou adresu dne.....

Podle § 21 odst. 2 ZP v zákonem stanovené lhůtě nejpozději 7 dnů ode dne dodání vyhotovení pracovní smlouvy na mou elektronickou adresu od uzavřené pracovní smlouvy odstupuji. (Případně-nemusí být) Důvodem odstoupení je .........

V ................................. dne ...............

..........................................

jméno a podpis zaměstnance

 

Právní úprava

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění

§ 2 ZP

§ 21 ZP

§ 34 ZP

§ 75 ZP

§ 76 ZP

§ 334a a 337 ZP

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

§ 2001 až 2005 OZ

Komentář

Odstoupení je jednostranné právní jednání, které je-li učiněno v souladu se zákonem, má za následek, že se sjednaná smlouva ruší od počátku (ex tunc), tedy zpětně, což znamená, že žádné právní účinky nemá. Odstoupení je jedním ze způsobů zániku závazku. Zákoník práce obecná pravidla odstoupení neupravuje, použije se proto subsidiárně na základě § 4 ZP úprava obsažená v § 2001 až § 2005 OZ. Jednostranné právní jednání znamená, že se k odstoupení nevyžaduje souhlas strany, které je odstoupení určeno, rozhoduje o něm ta strana smlouvy, která může odstoupit a chce odstoupení použít.

Jedná se o jednostranný zánik závazku původně sjednaného smlouvou, činí se tak zpravidla vždy proti vůli druhé strany, a proto lze podle § 2001 OZ od smlouvy odstoupit jen, ujednají-li si to strany, nebo stanoví-li tak zákon. Není-li odstoupení od smlouvy v konkrétní smlouvě ujednáno nebo odstoupení od smlouvy neupravuje zákon, nelze tento způsob zániku závazku použít.

Novela zákoníku práce provedená zákonem č. 281/2023 Sb. s účinností od 1. 10. 2023 umožňuje, aby pracovní smlouva, dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti nebo jejich změny, dohoda podle § 49 ZP o skončení pracovního poměru a dohoda o skončení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti mohly být uzavřeny také prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací. Úprava je obsažena v § 21 ZP. Ochranou zaměstnance při tomto způsobu sjednání některé z dohod a jejich změn je také nově upravené právo zaměstnance od dohody, která bude uzavřena prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací, odstoupit. Pro odstoupení nejsou vyžadovány žádné důvody, odstoupit je možné z jakéhokoliv důvodu nebo i bez důvodu. Právo od smlouvy odstoupit má výhradně zaměstnanec, zaměstnavatel toto právo podle § 21 ZP nemá. Odstoupením se sjednaná dohoda ruší s účinky od samého počátku.

Právo zaměstnance od smlouvy odstoupit je však upraveno výhradně pro smlouvy, kterými se zakládá pracovněprávní vztah (pracovní smlouva, dohoda o provedení práce nebo pracovní činnosti a jejich změny). Přiložený vzor je možné použít pro všechny

Nahrávám...
Nahrávám...