dnes je 20.6.2024

Input:

Žádost zaměstnavatele o prominutí penále

25.5.2024, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 3 minuty

12.10
Žádost zaměstnavatele o prominutí penále

Ing. Antonín Daněk

Vzor

Žádost zaměstnavatele o prominutí penále

Popis situace

Podáním žádosti o odstranění tvrdosti dává plátce zdravotní pojišťovně na vědomí, že nenamítá správnosti vyměřeného penále co do důvodu a výše, ale obrací se na zdravotní pojišťovnu se žádostí o prominutí vyměřeného penále cestou odstranění tvrdosti. V těchto případech o žádosti o prominutí penále nepřesahujícího 30 000 Kč rozhodují zdravotní pojišťovny, u částek penále nad 30 000 Kč pak rozhoduje jejich rozhodčí orgán.

Má-li zaměstnavatel - dlužník v úmyslu požádat o prominutí vyměřeného penále cestou odstranění tvrdosti, může vycházet například z tohoto vzoru:

Zaměstnavatel ..................................................................... (název a sídlo, IČ)

zastoupený........................................................................... (jméno a příjmení)

Na základě platebního výměru č........ (výkazu nedoplatků č...., vyúčtování ze dne.....) se na Vás tímto obracíme se žádostí o prominutí vyměřeného penále ve výši ..... Kč. Ke vzniku penále došlo v důsledku skutečnosti, že (například):

• nám odběratelé nezaplatili vystavené (již splatné) faktury v částce .... Kč (viz příloha),

• nám poklesl objem zakázek, přičemž jsme nechtěli situaci řešit (hromadným) propouštěním,

• jsme museli nakoupit materiál a suroviny pro výrobu,

• nám zaměstnanec v zákonné osmidenní lhůtě neoznámil změnu zdravotní pojišťovny,

• jsem ve složité zdravotní, osobní nebo finanční situaci – potřebné vydokladovat.

Neměl(i) jsme v úmyslu hradit pojistné Vaší zdravotní pojišťovně opožděně, nicméně na základě výše uvedeného došlo ke vzniku penále. V dalším období se řádným placením pojistného (jednotlivých splátek pojistného a pravidelných měsíčních plateb) budeme snažit o to, aby další dluh na pojistném a penále již nevznikl.

Za kladné vyřízení naší žádosti děkujeme.

S pozdravem

......................................................

razítko a podpis zaměstnavatele

Právní úprava:

Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, v platném znění

  • § 18 ZPZP

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, v platném znění

  • § 53a ZVZP

Komentář:

Vždy je žádoucí vzniklé důvody podrobně a důvěryhodně popsat a objasnit situace, které vznik penále zapříčinily. Současně je potřebné, aby zaměstnavatel přiložil k podané žádosti o prominutí penále průkazné doklady,

Nahrávám...
Nahrávám...